Islamas ir kitos dieviškosios religijos

Islamas ir kitos dieviškosios religijos  

Islam deems it compulsory upon its followers to believe in the previous divine Messages and in all the Prophets and Messengers. Muslims must love them all, and respect them.


Allahas ako: 

 Tai – Mūsų įrodymas, kurį Mes dovanojome Ibrahimui (Abraomui) prieš jo tautą. Mes iškeliame pakopomis tuos, kuriuos norime. Iš tiesų tavo Viešpats – Išmintingas, Žinantis! Ir dovanojome Mes jam Ishaką (Izaoką) ir Jakūbą (Jokūbą); abu juos Mes vedėm tiesiu keliu; dar anksčiau vedėme Mes Nūchą (Nojų), o iš jo palikuonių – Davudą (Dovydą), Suleimaną (Saliamoną) ir Ajūbą (Jobą), ir Jūsufą (Juozapą), ir Mūsą (Mozę), ir Harūną (Aaroną). Taip mes atlyginame darantiesiems gera! Ir Zakariją (Zachariją), ir Jachją (Joną), ir Isą (Jėzų), ir Iljasą (Eliją), - jie visi iš teisuolių. Ir Ismailą (Izmaelį), ir Al-Jasą (Elišą), ir Jūnusą (Joną), ir Lūtą (Lotą) – ir visus Mes išaukštinom virš pasaulių. Ir iš jų tėvų, ir iš jų palikuonių, ir iš jų brolių, - Mes išrinkome juos ir vedėm juos tiesiu keliu. (6:83-87)

Islamas ir kitos dieviškosios religijos  

Allahas ako: 
Ir prisimink Knygoje Mūsą (Mozę): iš tiesų jis buvo nuoširdus ir buvo pasiuntinys, pranašas. (19:51)

Allahas ako: 
O Mūsa (Moze)! Aš išaukštinau tave virš žmonių savo pranešimais ir pokalbiu su Manimi. Tad imk tai, ką Aš tau duodu, ir būk iš dėkingųjų!l (7:144)

Allahas ako: 
Paskui Mes dovanojome Mūsai (Mozei) Knygą (skirtą) užbaigti (Mūsų malonę) tiems, kas sukūrė gėrį, ir išaiškinti tai kiekvienam daiktui, ir kaip vedimą, ir kaip gailestingumą – galbūt jie patikės susitikimu su savo Viešpačiu!. (6:154)

Allahas ako: 
Mes pasiuntėme Mūsą (Mozę) su Mūsų ženklais: „Išvesk savo tautą iš tamsybių į šviesą ir primink jiems apie Allaho dienas.“ Iš tiesų čia – ženklai kiekvienam kantriam, dėkingam (žmogui)! (14:5)

Korane apie Isą (Jėzų) ir jo motiną Marjamą (Mariją), lai Allahas būna jais patenkintas, sakoma:

Allahas ako: 
Ir štai, prabilo angelai: „O Marjama (Marija)! Iš tiesų Allahas išsirinko tave ir išskaistino, ir pastatė tave priešais pasaulių moteris.’ (3:42)

Allahas ako: 
Iš tiesų Isa (Jėzus) prieš Allahą panašus į Adamą (Adomą): Jis sukūrė jį iš dulkių, paskui tarė jam: „Būk!“ – ir jis tapo.. (3:59)

Allahas ako:
O Rašto žmonės! Nesišvaistykite žodžiais apie savo tikėjimą ir nesakykite apie Allahą nieko, išskyrus tiesą. Juk Mesijas, Isa (Jėzus), Marjamos (Marijos) sūnus, – tėra Allaho pasiuntinys ir Jo Žodis („Būk“ – ir tai būna), kurį Jis suteikė Marjamai (Marijai), ir dvasia Jo. Tikėkite Allahu ir Jo pasiuntinius ir nesakykite – „Trys!“ Susilaikykite, tai – geriau jums. Iš tiesų Allahas – tėra Vienas Dievas. Šlovingasis Jis, per daug Jis išaukštintas, kad turėtų sūnų. Jam – tai, kas padangėse, ir tai, kas žemėje. Užtenka Allaho kaip laiduotojo!. (4:171)