Islamas – taikos religija


Islamas – taikos religija

Islamas reiškia nuolankumą ir paklusnumą Vieninteliam Allahui, paremtą absoliučia viendievyste (monoteizmu). Nėra gerų darbų, kuriuos atlikti islamas nekviestų, ir nėra blogio, kurio jis nedraustų. Islamas tikinčiojo širdyje skleidžia taiką ir ramybę, užtikrindamas visų bendruomenės narių teises, suteikia saugų gyvenimą santarvėje. Allahas  sako:

  Sakyk: „Ateikite, aš perskaitysiu tai, ką uždraudė jums jūsų Viešpats.“ Nepridėkite Jam bendrininkų; gimdytojams – gero darymas; neužmušinėkite savo vaikų baimindamiesi skurdo – Mes maitiname juos ir jus kartu; nesiartinkite prie šlykštybių, prie tų, kurios aiškios, ir prie tų, kurios paslėptos; nežudykite sielos, kurią uždraudė Allahas, tiktai pagal teisę. Tai prisakė Jis jums – galbūt ateisite į protą! Ir nesiartinkite prie našlaičio nuosavybės, nebent su nuostata jo naudai, kol jis nesuaugo; išlaikykite teisingumą matuodami ir pildydami svarstykles. Mes neuždedame ant sielos nieko, išskyrus tai, kas jai įmanoma. O kuomet jūs kalbate, tai būkite teisingi, kad ir su giminaičiais, ir būkite ištikimi susitarimui su Allahu. Tai Jis jums prisakė – galbūt atsiminsite! (6:151-152)


Allahas  taip pat sako: Iš tiesų Allahas įsako teisingumą, geradarystę ir dovanas artimiesiems; ir Jis draudžia niekšybes, bjaurastis ir nusikaltimus. Jis ragina jus: galgi atsitokėsite! (16: 90)


Taigi islamas yra visapusiškas taikos tikėjimas, mokantis šios savybės visomis jos formomis tiek santykiuose tarp individualių asmenų musulmonų bendruomenėje, tiek tarp skirtingų tautų ar bendruomenių. Vadovautis šia vertybe skatinamas kiekvienas musulmonas savo bendruomenėje, kaip Allahas  yra sakęs: O tie, kurie užgaulioja ir įžeidinėja tikinčiuosius (vyrus) ir tikinčiąsias (moteris) visai neužtarnautai, - jie užsideda sau melagystės ir aiškios nuodėmės naštą. (33: 58)

Pranašas Muchammedas  taip pat mokino savo pasekėjus: „Musulmonas – tai žmogus, kurio liežuvis ir ranka yra saugūs kitiems, o išeivis yra tas, kuris palieka tai, ką uždraudė Allahas!“ (Achmed) Jis  taipogi pasakė: „Tikintysis – asmuo, kuriam žmonės patiki savo gyvybes ir turtą!“1

IIslamastaippatužtikrinataikiustarptautiniusartarpbendruomeniniussantykius, kurie kuriami draugiškų ryšių, grįstų saugumu, pastovumu ir islamo principais, pagrindu. Musulmonai kviečiami griežtai laikytis sutarčių įsipareigojimų, palaikančių taikų sugyvenimą kartu. Be to, musulmonų bendruomenė negali neteisingai elgtis su kitomis bendruomenėmis, ypač tomis, kurios yra nuoširdžios tikėjime, ir būti nesantaikoje su jų pasekėjais. Allaho  žodžiais:
O jūs, kurie patikėjote! Priimkite visi islamą visiškai ir neikite šėtono pėdomis! Juk jis jums - aiškus priešas! (2: 208)

Islamo tikėjimas reikalauja būti teisingiems ir neengti net ir tų, kurie yra priešiški musulmonams ir jų religijai. Allahas  sako:
O jūs, kurie patikėjote! Būkite tvirti dėl Allaho, tikrieji liudininkai. Tenepastumia žmonių neapykanta jums jūsų į nuodėmę. Būkite teisingi, tai – arčiau dievobaimingumo, ir bijokite Allaho, iš tiesų Allahui žinoma tai, ką jūs veikiate! (5: 8)

  • As-Salam (Taikusis, Teisingiausiasis, Tolimas nuo visų netobulumų) - vienas iš garbingiausiųjų Allaho  vardų. Viešpats Korane sakė: Jis – Allahas, nėr dievybės, išskyrus Jį. Jis Valdovas, Šventas, Taikus, Ištikimas, Saugantis, Galingas, Visagalis, Išdidus; šlovė Allahui, aukščiau Jis viso to, ką Jam priskiria į bendrininkus. (59: 23)

  • Dar-us-salam (taikos buveinė) - vienas iš Rojaus pavadinimų.Allahas Išaukštintasis pasakė: Jiems yra taikos buveinė (Dar-us-salam), paruošta jų Viešpaties; Jis – jų Globėjas už tai, ką jie darė. (6: 127)

  • As-salam (taika) yra Rojaus gyventojų pasisveikinimas. Allahas  sako:  Pasisveikinimas dieną, kada jie Jį sutiks: „Taika (salam)!“ Ir Jis paruošė jiems dosnią dovaną. (33: 44)As-salam (taika) taip pat yra ir dalis musulmonų pasisveikinimo: „As-salamu aleikum (taika jums)!“ Šie žodžiai pripildo sveikinusiojo ir pasveikintojo širdis ramybe, taikumu ir saugumo jausmu. Pasak Pranašo, šis pasisveikinimas yra vienas geriausių žmogaus tikėjimą ištobulinančių veiksmų. Jis  pasakė: „Neįžengsite Rojun, kol netikėsite, o netikėsite tol, kol nemylėsite vieni kitų. Ar išmokyti jus to, ką darydami pamiltumėte vieni kitus? Skleiskite tarpusavyje palinkėjimą: „Salam (taika)!“ (Muslim)

Pranašas  patvirtino, jog šis pasisveikinimas - vienas geriausių poelgių, suartinantis ir suminkštinantis širdis, panaikinantis skirtumus ir neapykantą. Kai jis  buvo paklaustas: „Koks veiksmas islame yra geriausias?“ Jis atsakė: „Maitinti žmones ir sveikintis „Salam (taika)!“ su pažįstamais ir nepažįstamais.“ (Al-Bukhari ir Muslim)

 

Taigi islamo religija nustatė taisykles ir principines nuostatas karo metui, santuokai, ekonomikai, politikai, garbinimui ir kt. Taip idealioje dorybingoje visuomenėje turi būti įgyvendinamas ir reguliuojamas musulmono santykis su jo Viešpačiu, visuomene ir supančiu pasauliu - žmonėmis ir aplinka. Net visa žmonija nesugebėtų sukurti nieko panašaus į islamą. Tokio tobulumo ir išsamumo tikėjimas nusipelno būti gerbiamas, priimamas ir į jį turi būti kviečiama.