Islamas ir nemusulmonai

Islamas ir nemusulmonai

Islamas saugo su musulmonų bendruomene sutartis sudariusių nemusulmonų gyvybę, turtą ir garbę. Draudžiama juos engti ar persekioti, negalima paminti jų teisių arba pažeidinėti su jais sudarytus prekybos sandorius. 


Allahas  sako:  Nėra Allahas uždraudęs daryti gera ir elgtis teisingai su tais, kurie nekovojo su jumis dėl religijos ir neišvarė jūsų iš jūsų būstų, - juk Allahas myli teisinguosius! (60:8)


Allaho Pasiuntinys (S) sakė: „Iš tiesų, Teismo dieną aš (ir jis pirštu parodė sau į krūtinę) ginčysiuosi su kiekvienu, engusiu tą, su kuriuo mes esame sudarę sutartį, atėmusiu iš jo teises, apsunkinusiu labiau, nei jis gali pakelti, ar be leidimo paėmusiu ką nors iš jo turto. Iš tiesų, kiekvienam nužudžiusiam tą, su kuriuo mes esame sudarę sutartį ir kurį saugo Allahas (Savo įstatymais) ir Jo Pasiuntinys, Allahas neleis užuosti Rojaus aromato, o Rojaus aromatas jaučiamas septyniasdešimties metų atstumu.“ (Baihaki)

 

Allaho Pasiuntinys Muchammedas (S) pasakė: „Mano Viešpats įsakė mums neengti tų, su kuriais esame sudarę sutartis (t.y. nemusulmonų, gyvenančių musulmonų žemėse), ar bet kurių kitų.“ (Baihaki)