Islam i druge Božije religije

Islam i druge Božije religije  

 

Islam nalaže muslimanima da je obavezno da vjeruju u prethodne Božije objave, poslanike i vjerovjesnike. Muslimani moraju sve da ih vole i poštuju.

Kaže Allah:  To su dokazi naši koje dadosmo Ibrahimu za narod njegov. Mi više stepene dajemo onima kojima Mi hoćemo. Gospodar tvoj je, uistinu, Mudri i Sveznajući. I Mi mu poklonismo i Ishaka i Jakuba; i svakog uputismo - a Nuha smo još prije uputili - i od potomaka njegovih Davuda, i Sulejmana, i Ejjuba, i Jusufa, i Musaa, i Haruna - eto, tako Mi nagrađujemo one koji dobra djela čine - i Zekerijjaa, i Jahjaa, i Isaa, i Iljasa - svi su oni bili dobri - i Ismaila i El-jese‘a i Junusa i Luta - i svima smo prednost nad svijetom ostalim dali - i neke pretke njihove i potomke njihove i braću njihovu - njih smo odabrali i na Pravi put im ukazali. (Al-An’am /Stoka, 6:83-87)

Šta Kur’an govori o Musau, a.s., (Mojsiji):

Kaže Allah
 I spomeni u Knjizi Musaa! On je bio iskren i bio je poslanik, vjerovjesnik.  (Maryam /Merjema, 19:51)

Kaže Allah
 O Musa, „- reče On -“ Ja sam tebe odlikovao nad ostalim svijetom poslanstvom svojim i govorom Svojim. Ono što ti dajem uzmi i zahvalan budi! (Al-A’raf /Bedemi, 7:144)

Kaže Allah
 TMi smo Musau Knjigu dali da učinimo potpunom blagodat onome koji će prema njoj postupati i kao objašnjenje svemu i uputu i milost - da bi oni povjerovali da će pred Gospodara svoga stati..  (Al-An’am /Stoka, 6:154)

Kaže Allah
 I Musaa smo poslali s dokazima Našim: “Izvedi narod svoj iz tmina na svjetlo i opomeni ga Allahovim danima !” To su, uistinu, dokazi za svakog onog ko je strpljiv i zahvalan..(Ibrahim /Ibrahim, 14:5)

Šta Kur’an govori o Isau, a.s., (Isusu) i njegovoj majci Merjem, a.s., (Mariji):

Kaže Allah
 I kada meleki rekoše: “O Merjema, tebe je Allah odabrao i čistom stvorio , i boljom od svih žena na svijetu učinio. (Ali ‘Imran /Imranova porodica, 3:42)

Allah  says:
 Isaov slučaj je u Allaha isti kao i slučaj Ademov: od zemlje ga je stvorio, a zatim rekao: “Budi!” - i on bi. (Ali ‘Imran /Imranova porodica, 3:59)

Allah  says:
 O sljedbenici Knjige, ne zastranjujte u svome vjerovanju i o Allahu govorite samo istinu! Mesih, Isa, sin Merjemin, samo je Allahov poslanik, i Riječ Njegova koju je Merjemi dostavio, i Duh od Njega; zato vjerujte u Allaha i Njegove poslanike i ne govorite: “Trojica su!” Prestanite, bolje vam je! Allah je samo jedan Bog - hvaljen neka je On! - zar On da ima dijete?! Njegovo je ono što je na nebesima i ono što je na Zemlji, i Allah je dovoljan kao svjedok. (An-Nisa’ /Žene, 4:171)