Islam och andra gudomliga religioner

Islam och andra gudomliga religioner  

Islam anser att det är obligatoriskt för muslimerna att tro på de tidigare gudomliga skrifter,alla profeter och budbärare. Muslimer skall älska dem alla och respektera dem alla.
Allah säger:

Dessa är Våra argument, som Vi gav Abraham när han tvistade med sina stamfränder. Vi låter den Vi vill växa i visdom, steg för steg. Din Herre är vis [och Han] har kännedom om allt. Och Vi skänkte honom [avkomlingar], Isak och Jakob, som Vi vägledde [liksom] Vi förut väglett Noa. Och bland hans efterkommande var också David och Salomo, Job och Josef, Moses och Aron - så belönar Vi dem som gör det goda och det rätta - och Sakarias och Johannes, Jesus och Elia - alla hörde de till de rättfärdiga - och Ismael och Elisa, Jona och Lot - var och en av dessa har Vi satt högre än alla [övriga] skapade varelser - [dem] och andra bland deras förfäder, deras efterkommande och deras bröder. Vi utvalde dem och ledde dem till en rak väg. (Koranen/ 6: Al-Anam (Boskap) :83- 87)

Vad säger Koranen om Mosa (Moses) (frid vare över honom):  

Allah säger: 
OCH MINNS [vad] denna Skrift [har att säga om] Moses. Han var en av de utvalda, Guds sändebud profet. (Koranen/ 19: Maryam (Maria) :51)

Allah säger:  
[Gud] sade: Moses! Jag har utvalt dig av alla människor genom [att anförtro dig] Mitt budskap och [låta dig höra] Mitt ord; håll därför fast vid allt som Jag har gett dig och [visa att] du hör till de tacksamma"!  (Koranen/ 7: Al-Araf (Urskillning):144)

Allah säger: 
[VI PÅMINNER er] än en gång om att Vi uppenbarade Skriften för Moses som en fullkomningens gåva till den som gjorde det goda och det rätta och för att ge [Israels barn] klara och utförliga regler om allt och vägledning och nåd - och för att [stärka] dem i tron på mötet med sin Herre.  (Koranen/ 6: Al-Anam (Boskap) :154)

Allah säger: 
Vi sände Moses med Våra budskap [och befallde honom]: Led ditt folk ut ur mörkret till ljuset och påminn dem om Guds dagar!" I detta ligger förvisso budskap till var och en som står fast i motgången och som tackar [Gud] i allt.. (Koranen/ 14: Ibrahim (Abraham) :5)

Vad säger Koranen om Jesus (Isa) och hans mor Maria (Meryem) frid vare över dem:

Allah säger: 
[MINNS] änglarnas ord till Maria: Gud har utvalt dig och renat dig [och upphöjt] dig över alla världens kvinnor!’ (Koranen/ 3: Al Imran (Imrans ätt) :42)

Allah säger: 
Inför Gud är Jesus till sin natur att likna vid Adam. Han skapade honom av jord och sade till honom: och han ä.  (Koranen/ 3: Al Imran (Imrans ätt) :59)

Allah säger: 
EFTERFÖLJARE av tidigare uppenbarelser! Gå inte till överdrift i [utövningen av] er religion och påstå inte om Gud annat än det som är sant! Kristus Jesus, Marias son, var Guds Sändebud och Hans ord förkunnat för Maria och ande av Hans [ande]. Tro därför på Gud och Hans sändebud och säg inte: "[Gud är] tre." Upphör för ert eget bästa! Gud är den Ende Guden. Stor är Han i Sin härlighet, fjärran från [tanken] att Han skulle ha en son! Honom tillhör allt det som himlarna rymmer och det som jorden bär. Ingen behöver en ytterligare beskyddare utöver Gud. (Koranen/ 4: An-Nisa(Kvinnor) :171)