Korane apie atomą


Korane apie atomą

Allahas  sako:
Nepasislėps nuo tavo Viešpaties niekas net per dulkės (atomo) svorį žemėje nei danguje, ir nei tas, kas mažiau už tai, ir nei tas, kas daugiau. Visa tai – aiškiame Rašte (10:61)


Šia gražia aja Allahas pasakė, kad šioje Žemėje nuo Jo niekas nėra paslėptas, kad ir koks mažas būtų. Dar praeitame amžiuje mažiausia dalele buvo laikytas atomas, bet išmokus jį suskaldyti, atrastos dar mažesnės dalelės – teigiamo krūvio protonai ir neigiamo krūvio elektronai.

 

1939 metais vokiečių mokslininkai Oto Hanas (Otto Hahn) ir Fricas Štrasmanas (Fritz Strassmann) Berlyno universiteto laboratorijoje suskaldė urano atomą. Toliau besivystant mokslui, gali būti atrastos dar mažesnės dalelės.

 

Technologijų vystymasis bei mokslo pažanga šiandien yra pasiekę labai aukštą lygį beveik visose gyvenimo srityse. Mokslas ir toliau vystosi, taigi, mūsų laukia dar ne vienas atradimas iki pat Teismo dienos. Tačiau kad ir kokių mokslo aukštumų pasiektų žmonija, ji net nepriartėtų prie Allaho Aukščiausiojo Žinojimo ir Galybės.

Allahas  sako:
Jie klausinėja tave (Muchammedai) apie sielą. Sakyk: „Siela atsirado mano Viešpačiui paliepus. Duota jums žinojimo tik labai mažai (17:85)

 

Allaho Žinojimas ir Jo Galybė – beribiai ir neprilygstami. Šioje Korano ajoje Viešpats pateikia paprastą paaiškinimą, kad mūsų protai pajėgtų atpažinti ir suvokti milžinišką prarają tarp Jo Absoliutaus Žinojimo ir mūsų ribotų žinių,