Raktas | Dangaus kūnai

Korane apie dangaus kūnus


Korane apie dangaus kūnus

Allahas  sako: Allahas – Tas, Kuris iškėlė dangų be atramų, kurias jūs matytumėt. (13:2)

 

Šiuolaikiniai Visatos tyrimai patvirtina, kad materijoje, jos komponentuose ir dangaus kūnuose yra milžiniškas kiekis energijos, o visi fizikiniai reiškiniai, tiek mikro, tiek ir makro lygiuose, paaiškinami elementariųjų dalelių tarpusavio sąveika. Šių laikų mokslininkai išskiria keturias fundamentaliąsias elementariųjų dalelių sąveikos rūšis:
  • Stiprioji sąveika (branduolinė sąveika): Ji pasireiškia tarp nukleonų atomo branduolyje ir tarp kvarkų hadronuose.

  • Silpnoji sąveika: Ji pasireiškia mažesniais nei atomo branduolys atstumais bei sukelia nestabiliųjų dalelių skilimą.

  • Elektromagnetinė sąveika: Tai sąveika tarp krūvį turinčių dalelių, pavyzdžiui, tarp atomo branduolio ir elektronų. Elektromagnetine sąveika grindžiama ir dauguma jėgų makroskopiniuose reiškiniuose: tamprumas, trintis, cheminės jungtys ir t.t.

  • Gravitacinė sąveika: Pati silpniausia iš fundamentaliųjų sąveikų, dar vadinama traukos jėga. Ji yra universali, būdinga visiems masę turintiems kūnams.(15)

Allahas  sako:
Jis – Tasai, Kuris sukūrė naktį ir dieną, ir saulę, ir mėnesį. Visi plaukia savo orbita.. (21:33)


Allahas  sako:
Ir saulė teka į savo buvimo vietą. Taip nustatyta Galingojo, Žinančio! Ir mėnuliui Mes nustatėme sustojimus, kol jisai nesudyla kaip sena palmės šaka. Saulei nedera vytis mėnulio, ir naktis nelenkia dienos, ir kiekvienas plauko savo orbita. (36:38-40)


Šiose ajose Allahas () teigia, kad saulė juda tam tikra kryptimi. Senovėje, o tiksliau iki Korano apreiškimo, manyta, kad saulės padėtis erdvėje yra fiksuota, t.y. ji nejuda. Šių laikų kosmologai ir astronomai patvirtino, kad Saulė juda tam tikra kryptimi ir visos Saulės sistemos planetos irgi juda.Allahas  sako:

Prisiekiu dangumi su daugybe takelių! (51:7)

 

Arabų kalbos žodis „chubuk“, čia išverstas kaip „takeliai“, turi keletą reikšmių
  • Tobulumas kūriniuose. Astronomai apskaičiavo, kad Visatoje yra apie du šimtus milijardų galaktikų ir septyniasdešimt milijardų trilijonų žvaigždžių.(16) Kiekviena galaktika yra išskirtinė savo dydžiu, forma, tankiu, judėjimo greičiu,atstumu nuo mūsų ir kitų galaktikų, vystymosi stadija, žvaigždžių skaičiumi ir jų gyvavimo stadijomis ir t.t.

  • Kūrinys, kuriame viskas puikiai sujungta ir suderinta. Mums težinomas dešimtadalis visos Visatos ir šioje milžiniškoje įvairiausių dangaus kūnų gausybėje egzistuoja griežta tvarka ir pusiausvyra. Privalo egzistuoti galia, kuri visa tai palaiko, priešingu atveju, viskas žlugtų ir įsivyrautų chaosas. Tolimas nuo visų netobulumų yra Allahas, Kuris viską sukūrė ir suderino ir Kuris sako: (Iš tiesų Allahas laiko dangų ir žemę, kad jie nesujudėtų. O jeigu jie sujudėtų, tai niekas kitas jų neišlaikytų po Jo; juk Jis – Romus, Atleidžiantis!) (35:41)

  • Orbitos, kuriomis juda dangaus kūnai. Mokslininkus stebina tokia gausybė galaktikų vien tik žinomoje Visatos dalyje ir žmogaus protu nesuvokiamas skaičius orbitų, kuriomis tvarkingai juda visi dangaus kūnai. Tai įrodo, kokia ši sistema yra tobula.

Allahas  sako:
Jis–Tas,Kurissuteikėsauleispindėjimą,omėnesiui–šviesą.Jispaskyrė jam (mėnuliui) fazes, kad jūs galėtumėte skaičiuoti metus ir (galėtumėte) skaičiuoti laiką. Allahas sukūrė tai vien iš teisybės, aiškindamas Savo ženklus žmonėms supratingiems. (10:5)


Šis aiškus skirtumas tarp švytinčio karšto kūno (saulės) šviesos ir šviesos, atspindėtos šaltojo kūno (mėnulio), buvo paminėtas Korane dar prieš keturiolika šimtmečių! Tokia informacija negalėjo būti žinoma Muchammedo (S) laikų žmogui ir tai tik dar kartą patvirtina, kad Korano eilutės – žodžiai Viešpaties, Visa žinančio apie tai, ką Jis Vienintelis sukūrė.