Žmogaus teisės islame

Žmogaus teisės islame  

Islamas liepia savo pasekėjams gerbti žmonėms priklausančias teises. Tėvams, sutuoktiniams, vaikams, kaimynams – kiekvienam pagal jų atliekamą vaidmenį visuomenėje yra suteiktos atitinkamos teisės. Jų išpildymas stiprina musulmonų bendruomenę, kuriami ir palaikomi jos narių tarpusavio ryšiai, o visuomenė apsaugoma nuo susiskaldymo


Allahas  sako : “Ir garbinkite Allahą ir nedievinkite šalia Jo ko nors kito. Darykite gera gimdytojams ir artimiesiems, ir našlaičiams, ir neturtėliams, ir kaimynui iš artimųjų, ir kaimynui, kuris nėra iš artimųjų, ir keliauninkui, ir tam, ką užvaldė jūsų dešinės. Iš tiesų Allahas nemyli tų, kurie pasipūtę ir pagyrūnai.” (4:36)

Pranašas (S) sakė: „Kiekvienas iš jūsų yra globėjas ir atsakingas už tuos, kurie yra jo globoje. Valdovas yra savo pavaldinių globėjas ir yra atsakingas už juos, vyras yra savo šeimos globėjas ir atsakingas už ją, moteris yra savo vyro namų globėja ir atsakinga už juos, o tarnas yra savo šeimininko turto globėjas ir atsakingas už jį.“ (Al-Bukhari)


Taip pat ir keliai, kuriuos žmonės kerta, turi savo teises, kurios turi būti įgyvendintos. Allaho Pasiuntinys (S) yra sakęs: „Būkite atsargūs ir nesėdėkite ant kelių.“ Jie paklausė: „Allaho Pasiuntiny, mes neturime kitos vietos susitikimui ir pokalbiams.“ Jis atsakė: „Jei jau turite taip daryti, tai suteikite keliui jo teises.“ Jie paklausė: „O kokios yra kelio teisės?“ Jis (S) atsakė: „Nuleisti žvilgsnius (nežiūrėti į priešingos lyties atstovus), nieko neskriausti, atsakyti į pasveikinimą, skatinti gėrį bei drausti blogį.“ (Al-Bukhari)

Net gyvūnai turi savo teises, o geras elgesys ir užuojauta jiems yra būdas pelnyti nuodėmių atleidimą. Allaho Pasiuntinys (S) sakė: „Kartą vienas žmogus, keliaudamas verslo reikalais, labai ištroško. Pasiekęs šulinį, nusileido į jį ir numalšino troškulį. Išlipęs iš šulinio, žmogus pamatė lekuojantį, dulkes iš troškulio ėdantį šunį. Žmogus tarė: „Šis šuo ištroškęs taip pat kaip ir aš buvau.“ Taigi jis vėl nusileido į šulinį, pripildė savo batą vandens ir pagirdė šunį. Už tai Allahas jį apdovanojo nuodėmių atleidimu.“ Jie paklausė: „Allaho Pasiuntiny, ar mes būsime apdovanoti net ir už gerą elgesį su gyvūnais?“ Jis atsakė: „Taip, iš tiesų. Būsite apdovanoti už kiekvieną gyvūną (su kuriuo gerai elgėtės).“ (Al-Bukhari))


Priešingai, gyvūnų nepriežiūra, jų marinimas badu ar kankinimas veda Pragaran. Allaho Pasiuntinys (S) pasakė: „Moteris buvo nubausta dėl katės, kurią ji laikė įkalintą, kol ši nugaišo, taigi dėl to ji pateko Pragaran. Ji nemaitino jos ir negirdė, kol ją laikė, ir nepaleido jos į laisvę, kad ši galėtų prasimaitinti vabzdžiais ar kitais žemės gyviais.“ (Al-Bukhari)

Jei tokį gailestingumą islamas rodo gyvūnams, tai kokį gailestingumą jis rodo žmonėms, kuriuos Allahas išaukštino virš visos kitos kūrinijos ir taip pagerbė?