Trons grundpelare

Trons grundpelare  

Påbjudna trosmässiga handlingar av dyrkan kallas trons (Imaans) pelare, och de är följande (pelare)

Tron på Allah  

Tron på Gud innebär tro på Hans existens, och att Han är den Ende som är värd att dyrkas, och att Han inte har någon partner, jämlike eller rival i Sitt Herravälde (Ruboobiyah),(4) i Hans Enhet (Oloohiyah),(5) eller i Hans vackra namn och attribut/egenskaper.(6) Han är Skaparen av denna tillvaro, dess Innehavare och den som förfogar över alla tillvarons angelägenheter. Endast det som Han önskar kommer att bli och (förbli), och Han är den Ende som har rätt att dyrkas.

Allah  säger: SÄG: Han är Gud - En,Gud, den Evige, den av skapelsen Oberoende, av vilken alla beror. Han har inte avlat och inte blivit avlad och ingen finns som kan liknas vid Honom.. (112:1-4)

Tron på Allahs änglar  

Tron på att änglarna existerar, att de finns. Ingen vet exakt deras antal utom Han (Allah) Han skapade dem för att de skall dyrka Honom

Allah  säger: Kristus har inte hållit sig för god att vara Guds tjänare, inte heller änglarna som har sin plats i Hans närhet.]. (4:172)

Änglarna delar inte någon av Allahs specifika egenskaper, de är inte heller Hans barn. Allah skapade dem för att de skall utföra vissa uppgifter.

Änglarna delar inte någon av Allahs specifika egenskaper, de är inte heller Hans barn. Allah skapade dem för att de skall utföra vissa uppgifter

Allah  säger
:
Och de säger: Den Nåderike har [avlat] en son." Nej, stor är Han i Sin härlighet! [Alla] är de Hans tjänare som Han har bevisat stor heder;de talar inte förrän Han har talat, och de handlar [bara] när Han befaller. (21:26- 27)

Tron på Allahs böcker

Tron på Allahs böcker betyder tron på att Allah uppenbarade gudomliga böcker för sina utvalda sändebud för att de skall förmedla dem till mänskligheten. Böckerna innehöll vid uppenbarelsens tid ingenting annat än sanningen. Alla de böckerna kallar människor till Guds Enhet, att Han är Skaparen, Innehavaren och Ägaren, och att till Honom hör de vackraste namn och egenskaper. Några av dessa böcker är:

  • Suhuf (Abrahams Skrifter): Suhuf är heliga Skriften som uppenbarades för profeten Abraham

  • Toran: Toran är heliga boken som uppenbarades för profeten Moses.

  • Zaboor (Psaltaren): Zaboor är heliga boken som uppenbarades för profeten David

  • Injiil (Evangeliet): Injiil är heliga boken som uppenbarades för profeten Jesus

  • Den Ädla Koranen: Man måste tro att Koranen är Allahs tal som uppenbarades för profeten Muhammed genom ängeln Gabriel och att den är den sista av de gudomliga böckerna som upphävde alla tidigare gudomliga böcker

Tron på Allahs budbärare (frid och välsignelser vare över dem alla)  

Tron på att Allah valde de främsta från hela mänskligheten att vara Hans sändebud som Han skickade till Sina skapelser med fastställd lagstiftning, för att dyrka och lyda Honom, den Ende, och för att etablera/upprätta Hans religion och Hans Tawheed (enhet/monoteism) Allah beordrade Sina budbärare att förmedla Sitt budskap till människor, så att de ej kunna ha några bevis mot Honom efter att han skickat dem.

Allah säger: De som Vi har sänt före dig [som sändebud] var ingenting annat än män för vilka Vi uppenbarade [Våra budskap]. Fråga då dem som går efter [de tidigare uppenbarelserna], om ni inte vet det. (21:7)

Den första budbäraren var Noa och den sista var Muhammed .

Tron på den yttersta dagen (Domedagen)  

Tron på att livet i denna värld kommer att komma till ett slut.Allah säger: Allt på jorden skall förgå; men din Herre förblir i evighet i Sitt majestät och Sin härlighet.r (55:26-27) 


Efter detta, kommer Allah att återuppväcka alla skapelser, hålla dem till svars och belöna dem som gjorde goda gärningar. På grund av deras goda gärningar, deras tro (på Allah) och anslutning till sina profeter och sändebud kommer Allah att belöna dem med ett evigt liv i Jannah (Paradiset-himmelska gården)

Och Han kommer att straffa dem som begått onda gärningar, misstro, och varit olydiga mot sina budbärare, med ett evigt liv i helvetet

Tron på Qadaa och Qadar (predestination/öde)

Tron på att Allah kände till allt innan det kom till, och att Han vet vad som kommer att hända med det efteråt. Sedan bringade Han dem till varande, allt i enlighet med Sin kunskap och (gudomliga) mått. Allah  säger: ..Han som har skapat allt och gett det [skapade] dess rätta utformning. (55:26-27)

Denna tro motsäger inte från det faktum att man måste sträva för att uppnå saker och ting Tron på (gudomliga mått) leder till följande

  • Tron på Qadaa och Qadar resulterar i ett rent samvete och frid i hjärtat. Inget utrymme lämnas till för en att känna sig ledsen för vad som sker eller inte blir av

  • Detta uppmuntrar till kunskap och utforskning av Allahs skapelser i detta universum. Bekymmer, som tex. sjukdomar driver människor till att söka ett botemedel, och detta görs genom sökning efter källor till medicin som Allah, den Högste, har skapat i detta universum.

  • Det ökar ens beroende av Allah och tar bort rädslan för skapelser. Ibn Abbas sade: "Jag var bakom Allahs budbärare en dag och han (frid och välsignelser vare över honom) sade till mig": "O unge pojk, jag kommer att lära dig några ord: Vakta Allahs bud och Han kommer att vakta dig. Vakta Allahs bud, och då kommer Han att finnas framför dig. Om du ber om något, så fråga Allah, om du söker, så sök hjälp ifrån Allah, och du måste veta att om hela världen samlades för att hjälpa dig, skulle de aldrig kunna hjälpa dig förutom med något som Allah redan har förutbestämt för dig. Och om hela världen samlades för att orsaka dig någon skada, skulle de aldrig kunna skada dig förutom med något som Allah redan har förutbestämt för dig. Pennorna har lyfts, och rullarna har torkats