Pilíře víry

Pilíře víry

Pilíře víry (ímán) jsou součástí vyznání a jsou následující:  

Víra v Alláha  

Víra v Alláha zahrnuje víru v Jeho existenci a že On je jediný, kdo je hoden uctívání, že nemá partnery, sobě rovné či rivaly ve Svém panství, (rabúbija)(4), (alúhija)(5), a v Jeho překrásná jména a atributy(6). On je stvořitelem této existence, jejím vlastníkem a tím, kdo přináší řešení ve všech záležitostech. Stane se jen to, co si On přeje, a On je jediný, kdo je hoden uctívání..

Alláh říká: On Bůh je jedinečný, Bůh sám o sobě věčný. Neplodil a nebyl zplozen a není nikoho, kdo je mu roven.. (112:1-4)

Víra v Alláhovy anděly  

To znamená věřit v existenci andělů. Nikdo nezná jejich přesný počet kromě Něho (Alláha), který je stvořil, aby Ho uctívali

Alláh říká: Ani Mesiáš, ani andělé přiblížení neopovrhují tím, aby byli služebníky Božími (4:172)

Andělé s Alláhem nesdílejí žádné Jeho specifické vlastnosti, ani nejsou Jeho dětmi. Alláh je stvořil, aby vykonávali určité úkoly

Andělé s Alláhem nesdílejí žádné Jeho specifické vlastnosti, ani nejsou Jeho dětmi. Alláh je stvořil, aby vykonávali určité úkoly

Alláh říká: Milosrdný si vzal děti!“ Sláva Mu! Ba nikoliv, to [andělé, Ježíš atd.] služebníci jsou jen Jeho ctihodní, kteří se dříve než On promluvit neodvažují a jen podle rozkazu Jeho jednají. (21:26- 27)

Víra v Alláhovy knihy  

To znamená věřit, že Alláh (sláva Jemu) zjevil Svým poslům Boží knihy, aby je předali lidstvu. Tyto knihy v době svého zjevení obsahovaly jen pravdu. Všechny tyto knihy lidem sdělovaly Alláhovu jedinost a že On je stvořitelem a vlastníkem a že Jemu náleží nejkrásnější jména a atributy. Některé z těchto knih jsou:

  • Abrahámova písma (suhuf): Suhuf je svaté písmo zjevené proroku Abrahámovi  

  • Tóra: Tóra je svaté písmo zjevené proroku Mojžíšovi  

  • Žaltář (zabúr): Zabúr je svaté písmo zjevené proroku Davidovi  

  • Evangelium (indžíl): Indžíl je svaté písmo zjevené proroku Ježíšovi  

  • Vznešený Korán: Je nutné věřit, že Korán je Alláhovým slovem, které anděl Gabriel  přinesl Muhammadovi ☺, a že je poslední Boží knihou, která nahrazuje všechny předcházející knihy

Víra v Alláhovy posly  

To znamená věřit, že Alláh y si za posly zvolil nejlepší z lidí, které vyslal za Svým stvořením, aby mu předali určené zákony, uctívali a poslouchali Ho a ustavili Jeho náboženství a jedinost (tawhíd). Alláh nařídil Svým poslům, aby lidem předali poselství, a tedy po vyslání poslů neměli proti Bohu žádný důkaz. 

Alláh  říká  A poslali jsme před tebou pouze muže, jimž vnuknutí jsme dali. Zeptejte se tedy lidí, jimž dostalo se připomenutí, nevíte-li!. (21:7)

Prvním poslem byl Noe  a posledním byl Muhammad .

Víra v konec světa  

To znamená věřit, že život na tomto světě jednou skončí. Alláh  říká: Všichni, kdož na zemi jsou, dočkají se konce svého a zůstane jen tvář
Pána tvého, majestátnosti a velkomyslnosti plného
r (55:26-27)


Poté Alláh vzkřísí všechno stvoření, bude je soudit a odmění věčným životem v ráji (džanna) ty, kdo uspějí díky svým dobrým skutkům, víře (v Alláha) a následování svých proroků a poslů

Víra v předurčení «qadá,» a «qadar»  

To znamená věřit, že Alláh o všem věděl dřív, než to vzniklo, a také ví, co se se vším stane v budoucnu. Poté vše uvedl v život v souladu se Svým věděním a předurčením. Alláh  říká:  On [Alláh] všechny věci stvořil a každé její osud určil. (55:26-27)

Výsledkem víry v předurčení (qadá, a qadar) je čisté svědomí a mír v srdci. Nezbývá žádný prostor pro pocity smutku, pokud se něco stane, či naopak nestane.

  • Výsledkem víry v předurčení (qadá, a qadar) je čisté svědomí a mír v srdci. Nezbývá žádný prostor pro pocity smutku, pokud se něco stane, či naopak nestane.

  • Motivuje lidi k hledání vědění a zkoumání toho, co Alláh v tomto vesmíru stvořil. Strasti jako jsou nemoci vedou lidi k hledání léků a k tomu dochází zkoumáním zdrojů, které na tomto světě stvořil nejvyšší Alláh

  • Zvyšuje spoléhání se na Alláha a odstraňuje strach ze stvoření. Ibn ,Abbás řekl: Alláhův posel ☺ mi jednoho dne řekl:«Chlapče, naučím tě pár slov: Ochraňuj Alláhova přikázání a On ochrání tebe. Ochraňuj Alláhova přikázání a najdeš Ho před sebou. Když žádáš, žádej Alláha, a když hledáš pomoc, pak ji hledej u Alláha a věz, že kdyby se celý svět spojil, aby ti pomohl, nikdy by ti nebyli schopni pomoci vyjma něčeho, co pro tebe Alláh už předurčil. A kdyby se celý svět spojil, aby ti v něčem uškodil, nebyli by ti schopni uškodit vyjma něčeho, co pro tebe Alláh už předurčil. Pera se zdvihla a svitky uschly.»