Varför blir man en muslim?

Varför blir man en muslim?  

Islam som den sista och sanna religion av Gud, innehar utmärkta och unika egenskaper vilket gör den lämplig för alla tider och alla platser. Därför har ett stort antal människor valt att bli muslimer. Här är skälen som gör att människor väljer islam som sin religion


  • Islam är den sista religionen som uppenbarades för människor n.
  • Islam erkänner alla tidigare gudomliga uppenbarelser. Å andra sidan, judar erkänner inte Jesus (frid vare över honom) som profet, och kristna erkänner inte Muhammed (frid och välsignelser vare över honom) som profet, medan muslimer erkänner både Moses och Jesus (frid vare över dem alla) som sanna Guds profeter (må Allahs (Guds) frid vara över dem alla).

  • I islam vänder sig människor direkt till sin Herre i alla frågor och ialla sammanhang.

  • Islam är den enda religionen som inte har förvrängts eller ändrats  

Harry G. Dorman sade följande: "Den (Koranen) är en bokstavlig uppenbarelse av Gud, felfritt dikterad i sin mening för Muhammed av ängeln Gabriel. Den är ett existerande mirakel som vittnar för sig själv och för Guds profet, Muhammed. Dess helighet ligger delvis i en stil som är så perfekt och upphöjd att varken människor eller djinn (arb.plur. för ande varelser, demoner) lyckats med att skapa ett kapitel som skulle kunna jämföras med den kortaste suran (kapitel i Koranen) Dess helighet innefattar också läror, som profetior om framtiden med oerhört korrekt information som en analfabet Muhammed, inte kunde samla ihop på eget bevåg."(34

  • Islam är religion som omfattar både materiella och andliga aspekter av livet. Den eftersätter inte ens en minsta detalj i en muslims liv. Zaids son Abdurrahman, sade att det sades till Salman: "Er profet har lärt er allt, även hur man gör när man uträttar sina behov? Salman svarade: Naturligtvis, han (frid och välsignelser vare över honom) förbjödoss att vi uträtta våra behov medan vi är vända mot Qibla (böneriktning mot Kaba) och (förbjöd) att vi inte rengöra oss med vår högra hand samt att vi inte använda ben, dynga eller mindre än tre stenar (för rengöring) när vi rengör oss efteråt." (Muslim)


W. Thomas Arnold sade: "Känslan för rättvisa är en av de mest underbara ideal i islam, och av det jag har läst i Koranen finner jag ingen mystik i dessa dynamiska principer för livet utan praktisk etik för dagligt levnadsätt som är anpassad för hela världen


  • Islam uppfyller rättvist människans kroppsliga och andliga behov i jämvikt. Den vägrar ge en aspekt företräde före den andra aspekten.


Prins Charles sade: "Idag lär oss Islam bättre än vad kristendomen själv gör hur vi skall förstå världen och hur vi skall leva våra liv i världen, eftersom kristedomen har tappat och blivit sämre på detta. Islam vägrar skilja mellan människan och naturen, religionen och vetenskapen, sinne och materia.

  • Islam står inte i konflikt med människans intellekt och naturlig disposition

  • Till skillnad från tidigare religioner som uppenbarades av Gud för enskilda nationer eller folkgrupper så är Islam en religion där alla människor, oavsett härkomst, utbildning, tid och plats hör till. Som ett exempel på enskilda folkgrupper är judendomen. Så om någon vill bli en jude (tillhöra judendomen) måste han/hon födas som en jude. Jesus (frid vare över honom) sade om kristendomen: "Jag har icke blivit utsänd utom till de förlorade fåren av Israels hus." (Matteus 15:24)

Ett av bevisen för att Islam är en all omfattande religion som är lämplig för alla människor och i alla tider och platser, oavsett deras härkomst, ras eller språk utgörs av följande i GudAllahs (y) ord: ZVI HAR sänt dig [Muhammad, inte bara till ditt eget folk utan] till hela mänskligheten, som förkunnare av ett glatt budskap om hopp och som varnare, men de flesta människor är omedvetna [om detta].[ (Koranen/ 34: Saba (Saba):28)

I dessa verser befaller Gud (Allah) sin profet (frid och välsignelser vare över honom) att öppet kalla till islam. Därför uppmanade profeten (frid och välsignelser vare över honom) sitt folk att dyrka endast en Gud och avvisa alla falska gudomligheter. När han (frid och välsignelser vare över honom) började kalla folk till monoteism (tron på en enda Gud) blev han illa bemött av sitt eget folk, men trots deras förföljelser och trakasserier, förblev han ståndaktig och barmhärtig mot dem. Han (frid och välsignelser vare över honom) skickade brev till den romerska kejsaren och dåvarande kungar av Persien och Abessinien och uppmanade dem att acceptera islam. Om det heliga budet från Gud som uppenbarades för profeten Muhammed inte var universellt, skulle han (frid och välsignelser vare över honom) aldrig uppmana de dåvarande olika imperiernas stora härskare runt Arabiska halvön att acceptera islam

Detta skulle kunna leda till en kamp på flera fronter och mot många väl beväpnade motståndare, så varför skulle han (frid och välsignelser vare över honom) då våga göra något sådant, om det inte varit för ett bud från Gud, Den Allsmäktige, som hade beordrat honom att förmedla detta bud över hela mänskligheten? Guds budbärare (frid och välsignelser vare över honom) sade: "Denna religion (dvs Islam) kommer att bli glasklar för människor som dag och natt. Varje människa, oavsett var hon än befinner sig, vare sig i en stad eller i ett ökenområde kommer att känna till denna religion, i makt väg eller givet som förnedring. Makt med vilken Islam äras, och förnedring genom vilken Gud förödmjukar misstro." (Ahmed)