Vilka är de som visa r fiendskap mot islam?


Vilka är de som visa r fiendskap mot islam?

Om vi tittar på världens religioner, finner vi att stora antalet människor avskyr islam. Vad är orsaken till denna öppna fientlighet? När vi tittar på dem som öppet uttrycker sin fientlighet mot islam, kan vi klassificera dem i någon av de följande kategorierna:

1) Polyteister och okunniga människor

av sanning som förbjuder tillbedjan och underkastelse till någon eller något annat än Allah.

Allah säger:

Säg [Muhammad]: "Vill ni, som är utan tro, förmå mig att tillbe någon annan än Gud"? (39:64)


2) Personer med en korrupt naturlig lutning

eftersom islam är en religion som håller med den naturliga mänskliga tendensen.

Allah säger:
GE DIG hän med hela din själ, [du som söker sanningen], åt den rena, ursprungliga tron (monoteismen), den tro som Gud vid skapelsen lade ned som en naturens norm i människan - ingenting kan rubbas i Guds skapelse! Detta är den evigt sanna tron, men de flesta människor vet ingenting [om detta]. (30:30)

3) Orättfärdiga människor

eftersom islam är en religion av rättvisa och jämlikhet.

Allah säger:
GUD befaller att rätt och rättvisa skall råda [människor emellan och befaller dem] att göra gott och att vara givmilda mot de närmaste, och Han förbjuder alla skamlösa handlingar och allt som strider mot rimlighet och förnuft och allt som innebär en kränkning av andras rätt. Han förmanar och varnar er, för att ni skall lägga det på hjärtat. (16:90)


4) De som försöker sprida hyss och ondskaas Islam is the religion of righteousness and reform. 

rättvis religion som står för reformer och rättvisa.

Allah säger:
…Deras hela strävan är att störa ordningen på jorden och att sprida sedefördärv - och Gud är inte vän av dem som stör ordningen på jorden. (5:64)


5) Överträdare

eftersom islam är en religion av fred.

Allah säger:
KÄMPA för Guds sak mot dem som för krig mot er, men var inte de första som griper till vapen; Gud älskar sannerligen inte angripare. (2:190)


6) Fanatiker och extremister

eftersom islam är en måttlig religion

Allah säger:
Och Vi har gjort er till ett mittens samfund, för att ni skall stå som vittnen mot alla människor och Sändebudet vara vittne mot er. Den böneriktning som du [Muhammad] förut iakttog gav Vi dig enbart för att skilja dem som följer Sändebudet från dem som vänder honom ryggen. Detta har varit en svår [prövning] utom för dem som [i allt] vägleds av Gud. Det är rätt och rimligt att Gud inte låter er tro bli utan belöning; Gud är barmhärtig och ömmar för människorna. (2:143)

7) Människor som kontrolleras av deras lust och begär

eftersom islam är en religion av kyskhet.

Allah säger:
Håll er borta från [alla frestelser till] otuktiga handlingar! Sådant är skamlöshet och en ond väg. (17:32)


8) Egoister som bara tänker på sig själva och jordelivet.

eftersom islam är en religion av barmhärtighet, ömsesidigt stöd och en religion som bekämpar utnyttjande av mänskliga behov och svagheter

Allah säger:
INKRÄKTA inte utan fog på varandras egendom och erbjud inte domarna förmåner för att med orätt, i fullt medvetande [om vad ni gör], tillskansa er något av andras egendom. (2:188)


9) De som hånar

föraktar och förödmjukar andra människor som om de varit en utvald folkgrupp, eftersom islam är en religion av jämlikhet sombekämpar alla former av rasism och fördomar.
Allah säger:
Människor! Vi har skapat er av en man och en kvinna, och Vi har samlat er i folk och stammar för att ni skall lära känna varandra. Inför Gud är den av er den bäste vars gudsfruktan är djupast. Gud vet allt, är underrättad om allt. (49:13)

Låt oss titta på vilka de viktigaste ändamål i islam är:

 

 • 1) Islam är den sanna religionen och i den tillåts man inte dyrka någon annan eller något annat utom Allah (Gud) Allah Den Upphöjde säger: ZSäg [Muhammad]: "Vill ni, som är utan tro, förmå mig att tillbe någon annan än Gud?"[ (Koranen/ 39: Az-Zumar (Skarorna):64)

 • 2) Islam är en religion av fred och i den avvisas alla former av orättvisa och tyranni. Allah Den Upphöjde säger: ZGud förbjuder er inte att visa godhet mot dem som inte bekämparer på grund av [er] tro och inte driver ut er ur era hem, och [Han förbjuder er inte] att bemöta dem med rättvisa och opartiskhet - Gud älskar de opartiska.[ (Koranen/ 60: Al-Mumtahanah (Den som skall förhöras) :8)

 • 3) Islam är en religion som främjar utbildning och kunskapsspridning. Allah Den Upphöjde säger: ZSäg: "Kan de som vet likställas med de som inte vet? Men bara de som har förstånd tänker igenom [dessa frågor]."[ (Koranen/ 39: Az-Zumar (Skarorna):9)

 • 4) Islam är en religion av renlighet och hygien. Allah Den Upphöjde säger: ZGud älskar dem som vänder tillbaka till Honom i ånger [om de har syndat] och Han älskar dem som vill rena sig.[ (Koranen/ 2: Al-Baqarah (Kon):222)

 • 5) Islam är en religion av rättvisa och gott uppförande. Allah Den Upphöjde säger: ZGUD befaller att rätt och rättvisa skall råda [människor emellan och befaller dem] att göra gott och att vara givmilda mot de närmaste, och Han förbjuder alla skamlösa handlingar och allt som strider mot rimlighet och förnuft och allt som innebär en kränkning av andras rätt. Han förmanar och varnar er, för att ni skall lägga det på hjärtat.[ (Koranen/ 16: An-Nahl (Biet):90)

 • 6) Islam är en enkel religion. Allah Den Upphöjde säger: ZGud vill göra det lätt - inte tungt - för er.[ (Koranen/ 2: Al-Baqarah (Kon):185)

 • 7) Islam är en religion av barmhärtighet. Profeten (frid och välsignelser vare över honom) sade: "De som är barmhärtiga, skall få barmhärtighet från Gud (Allah) Var barmhärtig mot dem på jorden, så förbarmar sig Den i Himlen över er." (Tirmidhi)

 • 8) Islam är en religion av absolut rättvisa. Allah Den Upphöjde säger: ZTROENDE! Stå fasta på Guds sida som vittnen för rätt och rättvisa och låt inte avoghet mot människor förmå er att avvika från rättvisans väg. Gör rätt - det ligger gudsfruktan närmast; Gud är väl underrättad om vad ni gör.[ (Koranen/ 5: Al-Maidah (Den himmelska måltiden):8)

 • 9) Islam är en religion som inbjuder för samarbete i det goda. Allah Den Upphöjde säger: Z…samarbeta för att befrämja fromhet och gudsfruktan, och slut er inte samman för att befrämja synd och fiendskap.[ (Koranen/ 5: Al-Maidah (Den himmelska måltiden):2)

 • 10) Islam är inte en religion för någon utvald grupp, ras eller etnisk tillhörighet; den är för hela mänskligheten. Allah Den Upphöjde säger: ZVI HAR sänt dig [Muhammad, inte bara till ditt eget folk utan] till hela mänskligheten, som förkunnare av ett glatt budskap om hopp och som varnare, men de flesta människor är omedvetna [om detta].[ (Koranen/ 34: Saba (Saba):28)

 • 11) Islam är en religion som raderar alla synder. Allah Den Upphöjde säger: ZSÄG [Muhammad] till Mina tjänare: "Om ni har gjort orätt mot er själva genom att överträda [Mina bud], misströsta då inte om Guds nåd. Gud förlåter alla synder; Han är Den som ständigt förlåter, Den som ständigt visar barmhärtighet!"[ (Koranen/ 39: Az-Zumar (Skarorna):53) Kära läsare, jag är övertygad om att nu, när ni har läst så här långt er bild om Islam som ni har fått från massmedia börjar förlora sin tyngdkraft och sanningen om islam blir uppenbar.