Muslimer älskar Jesus (Isa) och hans mor Maria (Meryem) frid vare över dem:


Muslimer älskar Jesus (Isa) och hans mor Maria (Meryem) frid vare över dem:

Isa (Jesus) (frid vare över honom) nämndes uttryckligen i den heliga Koranen vid sexton olika tillfällen. Vid ett tillfälle i sura (kapitel) Al-Maidah (Den himmelska måltiden), i vers 110 säger Allah den Upphöjde: [Då skall Gud säga: Jesus, son av Maria! Minns Mina välgärningar mot dig och din moder - hur Jag stärkte dig med helig ande [och lät dig] tala till människorna både i vaggan och i mogen ålder och hur Jag delgav dig uppenbarelsen och visdom och Tora och Evangeliet och hur du ville med Min tillåtelse forma något liknande en fågel i lera och andas på den för att den med Min tillåtelse skulle bli en fågel och hur du med Mitt tillstånd botade de blinda och de spetälska och hur du väckte de döda till liv med Mitt tillstånd och hur Jag höll tillbaka israeliterna [som ville döda dig] när du kom till dem med klara bevis, och de av dem som förnekade sanningen sade: "Detta är helt uppenbart ingenting annat än bländande och förhäxande vältalighet!" (5:110)

Å andra sidan nämndes profeten Muhammed (frid och välsignelser vare över honom) uttryckligen i den heliga Koranen fyra gånger medan jungfru Maria (Meryem) (frid vare över henne), Jesus (Isas) moder nämndes åtta gånger och har ett helt kapitel (sura) uppkallad efter sig. Vid ett tillfälle i sura (kapitel) Al Imran (Imrans ätt) vers 45, säger Allah Den All-Kunnige: 

Och änglarna sade: Maria! Gud tillkännager för dig det glada budskapet om ett ord från Honom [varigenom du skall föda den] vars namn skall vara Kristus Jesus, Marias son, ärad och lovprisad i denna värld och i det kommande livet och en av dem som skall vara i [Guds] närhet. (3:45)


I den heliga Koranen nämns de som en familj Al Imran (Imrans ätt) tre gånger och ett helt kapitel (sura) Al Imran (Imrans ätt) är uppkallad efter dem och det kapitlet (suran) kommer att vara inpräntat i de troendes hjärtan och sinnen för evigt.