Koranen om bildandet av moln och regn


Koranen om bildandet av moln och regn

Allah säger: Och det är Han som sänder ut vindarna som varslar om Hans nåd; det regndigra moln de driver fram låter Vi komma in över dött land och så faller regnet med vilket Vi frambringar [växter som bär] frukt av många slag. Så skall Vi låta de döda stiga fram [till nytt liv] - kanske skall ni ägna eftertanke åt [detta]. (7:57))


Allah säger:  Vi lösgör vindarna som biträder vid [växternas] befruktning och Vi låter regn falla så att ni får [vatten] att dricka; men det är inte ni som förfogar över det. (15:22)


Modern vetenskap har bekräftat de vetenskapliga punkterna som nämns i denna koranvers. Vindarna bär saltrika vattenpartiklar upp i atmosfären; dessa partiklar kallas för "aerosoler" (kondensation skärnor) och fungerar som vattenfällor som formar molndroppar. Molnen bildas från vattenånga som kondenseras på saltkristaller eller dammpartiklar i luften. Eftersom vattendropparna i molnen är mycket små (diameter mellan 0,01 och 0,02 mm), hänger molnen svävande i luften och sprids över himlen,(29) så att himlen blir täckt av moln. Vattendroppar som bildats kring kristaller av salt och dammpartiklar förtätas och blir regndroppar, så droppar som blir tyngre än luft faller till marken som regn


 

Allah säger:   Har du inte klart för dig att det är Gud som driver fram molnen och får dem att flyta samman och skocka sig i bankar, till dess regnet ses strömma ur deras mitt? Och Han låter hela berg [av moln], fyllda av hagel, sänka sig från höjden, och [detta hagel] drabbar den ene och skonar den andre, allt enligt Hans vilja; och skenet från Hans blixtar är nära att förta dem deras syn.. (24:43)


Regnmoln bildas och formas enligt bestämda system och stadier. Cumulonimbus-molnens stadier i bildande och formning är:

  • 1: a steget: Färdas fram: Moln driver fram, det vill säga att de driver med vinden.

  • 2: a steget: Sammanfogning: Sedan går små moln (cumulusmoln) samman, drivna av vinden, och bildar ett större moln.

  • 3: e steget: Stapling: När de små molnen går samman i ett större moln ökar stigande luftströmmarna däri (vertikal vind). Nära mitten av molnet är strömmarna starkare än vid kanterna. Dessa vertikala vindar gör att molnet växer vertikalt, staplas upp. Molnet blir högre och expanderar i de kallare delarna av atmosfären, vari droppar av vatten och hagel bildas. När hagel och vattendroppar blivit för tunga för att bäras av den vertikala luftströmmen, börjar de falla från molnet i form av regn och hagel etc

Ett moln blir elektrifierad när hagel faller genom ett område av superkylda droppar och iskristaller i molnet. När vätskedropparna kolliderar med ett hagelkorn fryser de vid kontakt och släpper ut latent (dold) värme. Detta håller ytan på hagelkornen varmare än ytan på de omgivande iskristallerna.

När hagelkorn kommer i kontakt med en iskristall, inträffar ett viktigt fenomen: elektroner strömmar från det kallare objektet mot det varmare objektet. Följaktligen blir hagelkorn negativt laddade. Effekten blir samma när super-kylda droppar kommer i kontakt med ett hagelkorn och små flisor av positivt laddad is bryts loss. Dessa lättare positivt laddade partiklar tas upp med vertikala vindar till den övre delen av molnet. Haglet faller mot molnets botten så att den nedre delen av molnet blir negativt laddad. Dessa negativa laddningar går sedan ut i form av blixt. Från detta kan vi dra slutsatsen att hagel är huvudfaktorn i att producera blixtar(30)


Allah säger:  Åskan lovprisar Honom liksom änglarna, som står i bävan inför Honom; och Han slungar blixten mot den Han vill. Ändå tvistar de om Gud, [Den Allsmäktige,] fruktansvärd i Sin straffande vrede. (13:13)

Koranen om djur 

Allah säger:   Och från boskapen kan ni hämta en [annan] lärdom: i deras buk, mellan det som kroppen stöter bort och blodet [som uppehåller livet], låter Vi ren mjölk [alstras] för er, en välsmakande [dryck]. (16:66)

Maurice Bucaille sade:

"Ur vetenskaplig synvinkel bör fysiologiska begrepp användas för att man skall förstå innebörden av denna vers. Ämnen som säkerställer det totala näringsintaget av kroppen kommer från de kemiska omvandlingar som inträffar längs hela längden av tarmkanalen. Dessa näringsämnen kommer från tarmens innehåll. Vid ingång in i tarmen och i rätt skede av kemiska omvandlingen, går de genom tarmväggen och vidare mot systemkretsloppet. Denna övergång sker på två sätt: antingen direkt via lymfkärlen eller indirekt via portalkretsloppet. Detta leder dem först till levern, där de genomgår förändringar, för att sedan komma ut därifrån vidare till systemkretsloppet. På så sätt sker allt detta genom blodomloppet". "Beståndsdelarna i mjölk utsöndras av bröstkörtlar, som får näring från matsmältningen som förs fram till dem genom blodcirkulationen. Därför har blod en styr-och samlar roll av det som har extraherats ur maten. Detta ger näring till de mjölkkörtlar som producerar mjölk, såsom alla andra organ". "Den inledande process som sätter igång hela processen är sammanförandet av tarminnehållet och blod genom tarmväggen. Den klara uppfattningen av dessa skeenden kom genom upptäckter inom kemi och fysiologi i matsmältningssystemet. Det var okänt pa profeten Muhammeds tid, och har kommit först nyligen. Enligt min mening kan närvaron av denna koranvers som refererar till dessa fakta inte ha någon mänsklig förklaring på grund av den period då den formulerades."(31)