A hit pillérei

A hit pillérei  

Az istenszolgálat hitbeli elemeit a hit (ímán) pilléreinek hívják; hat pillére van a hitnek. Ezek a következők

Hit Allahban  

A hit Allahban magába foglalja a hitet az Ő Létezésében, abban, hogy Ő az Egyetlen, Aki méltó az imádatra, és nincs társa, nincs senki, aki Vele egyenlő lenne vagy riválisa Úrságában (Rubúbíjja)iv, Egyedülvalóságában (Ulúhíjja)v és gyönyörű Neveiben és Tulajdonságaibanvi. Ő a Teremtője e létnek, a Fenntartója és az Egyetlen, Aki elrendezi az ügyeit. Csak az történik meg, amit Ő akar, és Ő az egyetlen, Aki méltó az imádatra

Allah azt mondja : Ő Allah, az Egyedülvaló. Allah, akihez fordulnak rászorultságukban! Nem nemzett és nem nemzetett. És nem fogható hozzá senki sem.. (112:1-4)

Hit Allah angyalaiban  

Ez azt jelenti, hogy hiszünk abban, hogy léteznek angyalok. Senki sem tudja pontos számukat Rajta (Allahon) kívül. Azért teremtette őket, hogy Őt szolgálják.

Allah azt mondja  A Messiás nem tartja alávalónak, hogy Allah szolgája legyen, és Az [Allahoz] közellévő angyalok sem. Aki alávalónak tartja az Ő szolgálatát, és fennhéjázik, hát Ő magához fogja összegyűjteni mindannyiukat (4:172)

Az angyalok nem osztoznak Allah különleges tulajdonságaiban, és nem az Ő gyermekei. Ehelyett Allah arra teremtette őket, hogy bizonyos feladatokat ellássanak.

Az angyalok nem osztoznak Allah különleges tulajdonságaiban, és nem az Ő gyermekei. Ehelyett Allah arra teremtette őket, hogy bizonyos feladatokat ellássanak..

Allah azt mondja A Könyörületes fiúgyermeket nemzett magának.» Magasztaltassék! Nem! Ők csupán tisztelettel övezett szolgák! Nem vágnak elébe a szóval és parancsa szerint cselekszenek. (21:26- 27)

Hit Allah Könyveiben  

Ez az a hit, hogy Allah kinyilatkoztatott Isteni Könyveket az Ő Küldötteinek, hogy ők közvetítsék azokat az emberiségnek. Ezek a Könyvek semmi mást nem tartalmaztak kinyilatkoztatásuk idején, mint az igazságot. Mindezek a Könyvek Allah Egyedülvalóságára hívják az embereket, és arra, hogy Ő a Teremtő, a Fenntartó és a Tulajdonos, és hogy Övé a legszebb Nevek és Tulajdonságok. Néhány e Könyvek közül a következők:

  • A Szuhuf (Ábrahám lapjai): A Szuhuf szent iratok, amelyek Ábrahámnak (béke legyen vele) lettek kinyilatkoztatva.

  • A Taurat (Tórah): A Tórah a szent könyv, amely Mózes Prófétának (béke legyen vele) lett Kinyilatkoztatva.

  • A Zabúr (Zsoltárok): A Zabúr a szent könyv, amely Dávid Prófétának (béke legyen vele) lett kinyilatkoztatva.

  • Az Indzsíl (Evangélium): Az Evangélium a szent könyv, amely Jézus Prófétának (béke legyen vele) lett kinyilatkoztatva.

  • A Szent Korán: Hinni kell abban, hogy a Korán Allah szava, amelyet Gábriel angyal hozott Mohamednek (S) és hogy ez az utolsó az Isteni Könyvek közül, amely felülírja a korábbi Könyveket(.

Hit Allah Küldötteiben

Ez azt jelenti, hogy hinni abban, hogy Allah a legjobbakat választotta ki az emberiségből, hogy a Küldöttei legyenek, akiket elküldött a teremtményekhez bizonyos rendelkezésekkel; hogy imádják és szolgálják Őt, és hogy megvalósítsák az Ő vallását és az Ő Tauhíd-ját (Egyedülvalóságát). Allah megparancsolta a Küldötteinek, hogy átadják az Üzenetet az embereknek, hogy ne legyen kifogásuk Ellene, miután elküldte őket..

Allah azt mondja : És csak olyan férfiakat küldtünk el teelőtted, akiknek kinyilatkoztatást sugalltunk. Kérdezzétek meg az említés gyakorlóit, ha nem tudjátok!. (21:7)

Az első Küldött Noé (béke legyen vele) volt, az utolsó Mohamed .

Hit az Ítéletnapban  

Ez azt jelenti, hogy az élet a földön véget fog érni.
Allah azt mondja
  Mindenki mulandó, aki a földön van, Urad Méltó és Kegyes orcája örökké marad (55:26-27) 


Ezt követően Allah fel fog támasztani minden teremtményt, számon fogja kérni őket és megjutalmazza azokat, akik jót tettek, a jócselekedeteik, a hitük (Allahban) és a Prófétáik és Küldötteik követése miatt az örök élettel a Paradicsomában (a Mennyei Kertekben).

Meg fogja büntetni azokat, akik gonoszul cselekedtek, hitetlenek voltak, és nem engedelmeskedtek a küldötteiknek örökkévaló élettel a Pokolban..

Hit a Qadhaa és a Qadar-ban (Eleve elrendeltetés)  

Ez azt jelenti, hogy hiszünk abban, hogy Allah Tudott mindent, mielőtt az megtörtént, és Tudja, hogy mi fog történni utána. Létrehozta őket Tudása és Méretezése szerint. Allah azt mondja:: Akié az egek és a föld országlása és aki nem nemzett fiúgyermeket és nem volt társa az országlásban és megteremtett minden dolgot és akarata szerint határozott róluk (55:26-27)

Az Isteni elrendelésben való hit a következőket eredményezi

  • A hit a Qadhaa és Qadar-ban tiszta tudatot és a szív békéjét eredményezi. Nincs hely, hogy az ember szomorúnak érezze magát amiért valami megtörtént, vagy nem történt meg

  • Bátorítja a tudást és a felfedezést, hogy Allah mit teremtett ebben az univerzumban. A csapások, mint a betegségek oda vezetik az embert, hogy gyógymódot keressen; ezt úgy teszik, hogy kutatnak a gyógyszerek forrásai után Allahnál, a Magasságosnál, aki ezt az univerzumot teremtette.

  • Megnöveli az ember függését Allahtól és elveszi a félelmet a teremtményektől. Ibn Abbasz (Allah legyen vele elégedett) azt mondta: „Egy nap Allah Kuldotte (S) mogott voltam, es azt mondta: „Ó fiatal fiú, tanítok neked néhány szót (tanácsot). Óvd meg Allahot (parancsait) és Ő meg fog óvni téged. Óvd meg Allah (parancsait) és magad előtt fogod Őt találni. Ha kérsz, kérj Allahtól. Ha segítséget kérsz, kérj segítséget Allahtól. Tudd, hogy ha az egész világ összefogna, hogy segítsen neked, soha nem tudnának segíteni neked, csak abban, amit Allah megírt neked. És ha az egész világ összefogna, hogy ártson neked, csak abban tudnának ártani neked, amit Allah megírt neked. A tollak felemelkedtek, és a papírok megszáradtak