De pijlers van het geloof

De pijlers van het geloof  

De aanbiddingen die onder geloofsovertuiging valt, ook wel de zuilen van de Imaan (geloofsovertuiging) genoemd 

 

Het geloven in Allah:  

Het geloven in Allah houdt in dat men gelooft in Eén God zonder deelgenoten in Zijn Heerschappij, Goddelijkheid of zijn Namen en Eigenschappen. Niks is aan Hem gelijk, Hij heeft geen helpers. En dat Hij De Schepper is van het bestaan en alleen Hij heeft de beschikking in het bestaan er gebeurd niets behalfe met Zijn toesteming. En dat alleen Hij het recht heeft om aanbeden te worden.

Allah zegt: Zeg:» Hij is Allah de Enige. Allah is de enigste van Wie het geschapene afhankelijk is. Hij heeft niet verwekt en is niet verwekt. En niet één is Hem gelijkwaardig. (112:1-4)

Het geloven in de Engelen :  

Dit houdt in dat men gelooft dat Allah veel engelen heeft waarvan de hoeveel alleen Allah weet. Allah heeft ze geschapen om Hem te aanbidden en Hem te gehoorzamen.

Allah zegt : Het is de Masih (Jezus) niet te min om een dienaar van Allah te zijn en de nabije Engelen (ook niet. (4:172)

En deze engelen zijn niet Zijn deelgenoten of Zijn kinderen maar het zijn schepsels die Hij heeft geschapen opdat zij Zijn opdrachten uitvoeren wanneer Hij hen opdraagt.

En deze engelen zijn niet Zijn deelgenoten of Zijn kinderen maar het zijn schepsels die Hij heeft geschapen opdat zij Zijn opdrachten uitvoeren wanneer Hij hen opdraagt. 

Allah zegt : En zij zeiden: De Barmhartige heeft Zich een zoon genomen. Heilig is Hij! Zij (de engelen) zijn slechts geëerde dienaren. Zij nemen het woord niet vόόr Hem en zij handelen op Zijn bevel. (21:26- 27)

Het geloven in de Boeken :  

Het geloven dat Allah uit de hemel boeken naar Zijn boodschapper heeft gezonden om Zijn boodschap aan de mensen over te brengen, opdat zij weten hoe zij Allah moeten aanbidden en om hun levenswijze te ordenen. Een aantal van deze boeken zijn:

  • De Sohof van Ibrahim, dit zijn de heilige geschriften die aan de profeet Ibrahim (Abraham) zijn geopenbaard

  • De Tawraah (Thora) Dit is het boek welk aan de profeet Moussa (Mozus) geopenbaard was.

  • De Zaboor (Psalmen) Dit is het boek dat geopenbaard is aan de profeet Dawood (David).

  • De Indjeel (De Bijbel) Dit is het boek dat aan de profeet ’isha (Jezus) geopenbaard is

  • De Koran Dit is het boek dat aan de profeet Mohammed geopenbaard is. Met de openbaring van De Koran (Het laatste boek) zijn alle voorgaande boeken opgeheven

Het geloven in de profeten:  

Het geloven dat Allah profeten uit Zijn schepping heeft uitverkozen om Zijn boodschap en geloof over te brengen naar de mensen, zodat de mensen geen excuus hebben tegenover Allah nadat de profeten tot hun gekomen zijn. En het geloven dat ze de beste karakter eigenschappen hebben, en onfeilbaar zijn in hetgeen ze overbrengen. Er zijn vele profeten geweest waarvan alleen Allah de exacte hoeveelheid weet, en zij zijn evenwel mensen uitverkoren om de boodschap te dragen.  

Allah zegt: En Wij hebben (niemand) voor jou gezonden of ze waren slechts mannen aan wie Wij openbaarden. Vraagt dan bezitters van kennis, indien jullie (het) niet weten. (21:7)

De eerste profeet was Noach en de laatste profeet is Mohammed   .

Het geloven in de laatste dag:  

Het geloven dat dit wereldse leven op een bepaalde dag ophoudt, Allah zegt: Alles wat op de aarde is zal vergaan. En het aanzicht van jouw Heer is blijvend, de Bezitter van Majesteit en Eer.” (De Koran 55- 26) (55:26-27)

Gevolgd door opstanding en verzameling van alle schepselen om ze te beoordelen en hun daden te vergoeden, Hij zal de gelovigen die de profeten gehoorzaamde belonen met wat ze verdient hebben, en de boosdoeners die ongelovig waren en/of de profeten ongehoorzaam waren vergelden met datgene ze verdient hebben

De verdiende loon zal het eeuwige oneindige leven zijn in de Hemel of in het Hellevuur..

Het geloven in voorbeschikking en het lot:  

Dit houdt in dat men gelooft dat Allah eeuwig alwetend was over alle zaken voordat ze plaatsvonden, waarna Hij ze schiep zoals Hij wist, voorbeschikt had en wou. Allah zegt: .En Hij schiep alles en Hij bepaalt alles nauwkeurig” (De Koran 25- 2). (55:26-27)

 En het resultaat van het geloven in de beschikking nadat men zich inspant

  • Gemoedsrust en zelftevredenheid, wat geen plaats laat voor treuren over iets wat gebeurd is.

  • Het stimuleert het vergaren van kennis en het verkennen van wat Allah in dit universum heeft verscholen, zoals een ziekte een persoon drijft naar het zoeken van genezing welke Allah voor de mensen heeft geschapen.

  • Het hecht een persoon´s hart aan Allah en hij/zij zal niet bang zijn dat anderen hem/haar iets ongewenst aandoen. Zoals de profeet tegen Ibn ‘Abaas (terwijl hij nog jong was) heeft gezegd: “ … En weet dat de gehele gemeenschap bij elkaar kwamen om jou ten goede te zijn, dan zullen ze niet in staat zijn om jou ten goede te zijn behalve met iets wat Allah jou voorgeschreven heeft, en als zij bij elkaar komen om jou iets slechts aan te doen dan zullen zijn daartoe niet in staat zijn behalve met datgene Allah jou voorgeschreven heeft, de pennen zijn opgeheven en het inkt op de schriften is opgedroogd.