Vad säger Koranen om mänskliga embryonala stadium


Vad säger Koranen om mänskliga embryonala stadium

Angående fostrets stadier säger Allah Den Allvetande följande i Den Heliga Koranen: VI HAR skapat människan av finaste lera; därefter lämnar Vi henne som en droppe säd i [skötets] fasta förvar. Därefter skapar Vi av droppen en grodd som sätter sig fast och av grodden en klump och i klumpen skapar Vi ben och dessa ben klär Vi med kött; därefter låter Vi henne stiga fram som en ny skapelse. Välsignad vare Gud, den bäste Formgivaren! (23:12-14)

Människan går igenom följande stadium/faser:

  • Extrakt av lera: Adam (frid vare över honom) som skapades av lera är fader till hela mänskligheten. Denna vers håller inte med evolutionsteorin som vetenskapen motbevisat och allt detta tyder på att människan är en distinkt skapelse. Mänskligheten har inte utvecklas från andra arter.

  • Spermie blandning: I detta stadium går manligt och kvinnligt utflöde in i livmodern. Resultatet blir genom Allahs vilja antingen befruktning av ägget eller spermiens och äggets död. Om ägget befruktas så inleds de första stadierna av skapelsen. Allah (y) säger:För att sätta henne på prov har Vi skapat människan av en droppe av ett flöde, blandat [med ett annat flöde], och så har Vi gett henne hörsel och syn. (76:2) 

 

Om spermien inte befruktar ägget, kastas de båda ut ur livmodern, men om den befruktar ägget och blir en zygot ("befruktat ägg") ska den (zygoten) hålla sig fast i form av en blastula (vätskefylld boll av celler) vid sidan av livmodern och om ägget håller sig fast vid livmodern, går det med Allahs vilja vidare till `alaqah (igel-liknade blodklump) fasen. Allah (y) säger::MÄNNISKOR! Om ni tvivlar på uppståndelsen, [tänk då på att] Vi har skapat er av jord och sedan av en droppe säd, därefter av en grodd som sätter sig fast, därefter av en klump, dels formad, dels ännu formlös. Så klargör Vi för er [Vår makt]. Och det Vi vill [skall födas] lägger Vi i moderlivets trygga förvar till en fastställd tid och Vi låter er födas som späda barn och därefter [växa till] och nå [full kroppslig och andlig] mognad. Några av er får dö [unga] och några av er blir med tilltagande ålder så skröpliga att de glömmer allt vad de en gång har vetat. Och [om ni ännu tvivlar], se på den torra döda jorden och hur den, när Vi låter regnet falla över den, skälver till och börjar svälla och låter alla slag av växter spira, ljuvliga att se. (Koranen/ 22: Al-Hadjdj (Vallfärden) :5)

 

 

  • Igel-liknade blodklump/klängande sak: Den beskrivs som sådan, eftersom den håller sig fast vid livmodern och livnär sig på blod från modern på ett sätt som liknar en blodigel som livnär sig på andra varelsers blod.
  • Tuggad substans: I denna fas liknar embryot en tuggad substans.
  • Benbildning.
  • Täckning av ben med kött.
  • Utveckling av embryot till en annan form vari proportionen av kroppen sker och i vilken livet andas in.

Mänskliga embryot går igenom ett antal faser inom tre skikt av mörker. Allah (y) säger:

Han har skapat er av en enda varelse av vilken Han sedan skapade dess make; och av boskap har Han skänkt er åtta djur i par. Och Han skapar er i moderlivet genom den ena skapelseakten efter den andra, i tre [skikt av] mörker. Detta är Gud, er Herre! Allt herravälde är Hans. Det finns ingen gudom utom Han. Hur har någon kunnat förmå er att vända Honom ryggen? (Koranen/ 39:Az-Zumar (Skarorna):6)

 

 

Versen säger oss att embryot är täckt av tre beläggningar, kallade "tre skikt av mörker" i denna vers. Vatten, luft, ljus och värme kan inte tränga in i dessa beläggningar och de kan inte heller ses med blotta ögat. Dr. Maurice Bucaille(21) sade: "Moderna uttolkare av Koranen ser i denna vers att det nämns tre anatomiska skikt som skyddar barnet under graviditeten: bukväggen, livmodern själv och fostrets omgivning (dvs. Moderkakan (lat.placenta), embryonala membranen, fostervatten)".(22) Embryot är också placerat på en säker plats. Allah (y) säger:
Skapade Vi er inte av en oansenlig vätska, som Vi sedan lämnade i [skötets] säkra förvar,till en fastställd tidpunkt,Så har Vi fogat det - och hur förträffligt har Vi inte fogat det! (Koranen/ 77: Al-Mursalat (De som sänds ut) :20- 23)


Dr. Gary Miller:(23) En reporter frågade professor Keith Moore(24):

 

"Tror du inte att araberna kanske skulle ha känt till dessa saker - embryots beskrivning, dess utseende och hur det växer och förändras? De var kanske inga vetenskapsmän, men kanske gjorde de några råa dissektioner (analyser) på eget folk - snidade upp folk och undersökte dessa saker."

 

Professorn Moore påpekade genast för honom att han [reportern] hade missat en väldigt viktig poäng. Alla diabilder på embryot som hade visats och som förekommit i filmen, var från bilder som tagits genom ett mikroskop. Han sa:

 

"Det spelar ingen roll om någon hade försökt upptäcka embryologi (läran om organismers tidiga utveckling) för fjorton århundraden sedan, de hade inte kunnat se det!"

 

Alla beskrivningar av embryots utseende i Koranen beskriver föremålet när det fortfarande är för litet för att kunna ses med blotta ögat, alltså behöver man ett mikroskop för att se det. Eftersom ett sådant instrument bara funnits lite mer än tvåhundra år,

 

pikade Dr. Moore: "Kanske hade någon ett hemligt mikroskop för fjorton århundraden sedan och gjorde denna forskning, utan några misstag någonstans. Sedan lärde han på något sätt Muhammed, detta och övertygade honom att ta med denna information i sin bok. Sedan förstörde han sin utrustning och höll den hemlig för alltid. Tror du det? Det borde du verkligen inte göra såvida du inte kommer med några bevis, för det är en så löjlig teori." När han tillfrågades: "Hur förklarar du denna information i Koranen?"

Dr. Keith Moores svar var: "Det kan bara ha varit gudomlig uppenbarelse

 

". Dr. Gerald C. Goeringer(25) sade: "I de flesta, om inte alla, förekommande exempel så föregår denna beskrivning med hundratals år, beskrivningen av de olika stegen i mänsklig embryonal - och fosterutveckling som gjorts i den traditionella vetenskapliga litteraturen".