Koranen och universums uppkomst


Koranen och universums uppkomst

Allah  säger:
Allah inleder skapelsen och skall när tiden kommer förnya den och till sist skall ni föras åter till Honom (30:11)


Allah (Gud) anger tydligt i denna vers att det var Han Den Ende som skapade alla varelser i detta universum från ingenting. Detta anges i Koranen som är Allahs (Guds) ord. Så här beskriver Allah (Gud) Den Allvetande början av universum: Himlarna och jorden är Hans verk och när Han beslutar att något skall vara säger Han endast till det: "Var!" - och det är. (2:117)


I denna vers informerar Allah (Gud) oss om att universum skapades från ingenting och att allt som skedde innan skapelsen är från kunskapen om den osynliga världen, som bara Allah (Gud) känner. Mänskligt förnuft är oförmöget att inse och begripa vad ämnet för den första skapelsen var, för Allah gav oss inte denna kunskap. Människan kan bara framställa hypoteser och teorier gällande ekologiska system

Allah  säger: INSER DE inte, de som vill förneka sanningen, att himlarna och jorden [en gång] utgjorde en enda, sammanhållen massa och [att] Vi skilde dem åt? Och [vet de inte] att Vi har låtit allt liv uppstå ur vatten? Har de då ingen tro? (21:30)

Denna vers syftar otvetydigt på att Allah (Gud) skapade universum från en enda enhet, och att Han är kapabel till allting. Allah (Gud) befallde sedan "den enda enhet" till splittring, som splittrades och förvandlades till ett moln av rök. Från detta rökmoln skapade Allah (Gud) himlarna och jorden. Detta beskrivs i Allahs ord: SÄG: Hur kan ni förneka Honom, som har skapat jorden under två dagar? Och sätta medgudar vid Hans sida? - Han, världarnas Herre!" Det är Han som har sänkt ned i den fast förankrade berg, som reser sig högt över dess [yta], och [därefter] har välsignat den och mätt ut [med Sitt mått] allt som skulle [tjäna dess inbyggare till] näring. [Han skapade allt detta] under jämnt fyra dagar - [ett svar] till dem som frågar. Och Han vände sig mot rymden, som var rök, och sade till den och till jorden: "Kom, villigt eller nödda och tvungna!" - och de svarade: "Vi kommer villigt!" Och under två dagar skapade och formade Han dem till sju rymder, och anvisade varje rymd dess uppgift. Rymden närmast jorden har Vi smyckat med ljus och gjort säker [mot intrång]. Gud, den Allsmäktige, den Allvetande, har förordnat om allt detta. (41:9-12)


Moderna astrofysiker hävdar att hela universum kom från en enhet, som följd till det som idag kallas för "Big Bang"(13)

Allah  säger:  TOch Han vände sig mot rymden, som var rök, och sade till den och till jorden: "Kom, villigt eller nödda och tvungna!" - och de svarade: "Vi kommer villigt!" (41:11)


Denna vers bekräftar att himlen under sin tidiga fas var som rök. Detta bekräftas också av den moderna vetenskapen.James H. Jeans sade:

Vi har funnit, så som Newton misstänkte, att en utspridd massa av gas i en huvudsak jämn densitet och även mycket stor utsträckning vore dynamiskt instabil. Kärnor av materia skulle tendera att bildas däri, runt vilka all övrig materia slutligen skulle förtätas"(14)