Koranen om berg

 

Allah  säger:
HAR VI inte gjort jorden till en bädd [över vilken ni kan resa ert tält för att] få vila, Och [har Vi inte gjort] bergen som tältpålar? (78:6-7)


Vetenskapsmän beskriver bergens stora betydelse genom att jämföra bergen med pålar som stabiliserar jordytan:

"Bergen har underliggande rötter som är förankrade djupt in i jorden och således har dessa berg har en form liknande en plugg. Jordskorpan är trettio till sextio kilometer djup och detta blev känt med seismograf (ett instrument som registrerar rörelser i jordskorpan) Dessutom blev det också av denna maskin känt att varje berg har en underliggande rot som stabiliserar jordskorpan med de underliggande lagren och förhindrar jorden att skaka. Därför liknar berget en spik som håller olika bitar av trä samman."(32)


Allah  säger: Och Han har sänkt ned i jorden fast förankrade berg, så att den inte svajar under er fot, och [lagt ut] älvar och stigar, för att ni skall kunna ta er fram. (16:15)


Modern vetenskap vittnar om det faktum att bergen har fördelats jämnt och perfekt på jorden och att destabiliserar jorden, särskilt de berg som geologerna kallar: "Osymetriska bergkedjor" (eng. Asymmetrical Mountain Range) som finns på varje kontinent.(33)