Umgängesregler, seder och moral i Islam

Umgängesregler, seder och moral i Islam

Islam förbjuder alla onda och tygellösa handlingar, vare sig i tal eller i handling. 

Allah  säger: Säg: Min Herre förbjuder ingenting annat än skamlösa handlingar, både det som sker öppet och det som sker i hemlighet och [all annan] synd och orättmätigt våld. Och [Han förbjuder er] att sätta vid Guds sida det som Han aldrig gett bemyndigande till och att påstå om Gud det ni inte kan veta..’ (7:33)(Koranen/ 7: Al-Araf (Urskillning) :33) Islam föreskriver och uppmuntrar alla att ha god moral och ett gott uppförande. Islams profet, Muhammed (frid och välsignelser vare över honom) sade: "Jag har skickats för att förbättra moral och åthävor hos människor" (Al-Haakim) Allah den Upphöjde och Allsmäktige säger i den Heliga Koranen:Allah the Exalted and Almighty said in the Glorious Qur’ân:
Säg: Kom, så skall jag läsa [för er] vad det är som Gud har förbjudit er: Sätt ingenting vid Hans sida; gör aldrig annat än gott mot era föräldrar; döda inte era barn av fruktan för fattigdom - Vi drar försorg om er och om dem - avhåll er från all skamlöshet, både inför andra och i hemlighet; tag inte andras liv - Gud har förklarat [livet] heligt - annat än i rättfärdigt syfte. Detta är vad Han befaller er; kanske skall ni använda ert förstånd.’ (Koranen/ 6: Al-Anam (Boskap):151)Allahs Sändebud (frid ochvälsignelser vare över honom) sade: "Ingen av er tror förrän han önskar sin bror det han önskar för sig själv" (Bukhari)