Islam och renlighet

Islam och renlighet  

Islam är en religion av renlighet. Allah Den Upphöjde säger:
  SÖNER av Adam! Anlägg vårdad klädsel var gång ni går till bön - och ät och drick [det som är gott och hälsosamt], men visa måtta [i allt]; Gud är inte vän av dem som går till överdrift. ((Koranen/ 7: Al-Araf (Urskillning) :31)

Det är en religion av kyskhet. Allah  säger:  Gud älskar dem som vänder tillbaka till Honom i ånger [om de har syndat] och Han älskar dem som vill rena sig. (Koranen/ 2: Al-Baqarah (Kon) :222)


Renhet är ett villkor för att bön skall anses giltig och bön är en dyrkans handling som en muslim utför minst fem gånger under dagen. Islam föreskriver också bad efter utlösning eller samlag och rekommenderar även starkt ett bad innan handlingar som har symbolisk betydelse inom islam, som till exempel fredagsbönen och stor (Hajj) eller liten (Omra) pilgrimsfärd till Mecka.

Allah  säger i Den Ädle Koranen:
TROENDE! När ni går till bön, två då ansikte och händer samt armarna upp till armbågarna och stryk med [de våta] händerna över huvudet och [två] fötterna upp till fotknölarna. Och om ni befinner er i ett tillstånd av stor rituell orenhet, skall ni rena er [genom att skölja hela kroppen]. Den som är sjuk eller befinner sig på resa eller som just har förrättat sina behov eller haft beröring med kvinnor och inte kan finna vatten, skall ta ren jord och stryka över ansikte och händer. Gud vill inte lägga på er tunga bördor, men [Han] vill rena er och fullkomna Sin nåd mot er - kanske känner ni tacksamhet.. (Koranen/ 5: Al-Maidah (Den himmelska måltiden) :6)


Islam uppmuntrar till att man tvättar händerna före och efter måltid.Islams sändebud, profeten Muhammad (frid och välsignelser vare över honom) sade: "Maten är välsignad när man tvättar sina händer före och efter den." (Tirmidhi)

Islam uppmuntrar också till att man håller munnen och tänderna rena. Islams sändebud, profeten Muhammed (frid och välsignelser vare över honom) sade: "Om det inte varit för krävande för mina anhängare, skulle jag beordra dem att rengöra sina tänder innan varje bön." (Bukhari)

Islam uppmuntrar också till att man rengör och renar de platser som kan bli en grogrund för bakterier och smuts. Islams sändebud, profeten Muhammed (frid och välsignelser vare över honom) sade: "Fem saker är en del av den medfödda naturen hos människan (arb. fitrah): Omskärelse, borttagande av könshår, trimma (förkorta) mustaschen, plockning av hår i armhålan och klippning av naglarna." (Bukhari)