Islam och icke muslimer

Islam och icke muslimer

Icke-muslimer som har ett avtal med en islamisk nation eller lever under ett islamiskt styre (i ett islamiskt land), får sitt blod skyddat, sin egendom och sin värdighet. De får inte bli förtryckta, inte fråntas sina rättigheter och inte bli misshandlade. Det får inte finnas någon orättvisa emot dem.

 Allah  säger:  Gud förbjuder er inte att visa godhet mot dem som inte bekämpar er på grund av [er] tro och inte driver ut er ur era hem, och [Han förbjuder er inte] att bemöta dem med rättvisa och opartiskhet - Gud älskar de opartiska.  (Koranen/ 60: Al-Mumtahanah (Den som skall förhöras) :8)


Profeten Muhammed (frid och välsignelser vare över honom) sade: "Sannerligen den som förtrycker en som vi har en pakt med, berövar honom hans rättigheter, belastar honom mer än vad han kan bära, eller tar något ifrån honom utan hans samtycke, kommer jag att bestrida på domedagen (dagen av vedergällning)" När profeten sade detta pekade han med sitt pekfinger mot bröstet. "Sannerligen den som dödar en med vilka vi har en pakt, eller som har garanteratssäkerhet av Allah och Hans budbärare, kommer av Allah att förbjudas doften av Djennah (Paradiset), och verkligen kan doften av Djennah (Paradiset) kännas på ett avstånd av sjuttio år." (Berättad av Baihaqi)

Profeten Muhammed (frid och välsignelser vare över honom) sade: "Min Herre har befallt mig att vi inte ska förtrycka dem som vi har en pakt med (d.v.s. icke-muslimer som bor i muslimska länder) eller andra människor." (Baihaqi)i)