Korán a počátek světa


Korán a počátek světa

Alláh  říká:
Bůh zahajuje život prvním stvořením, pak opakovat to bude a posléze k Němu budete navráceni (30:11)


Alláh v tomto verši jasně říká, že On stvořil a přivedl k životu všechna stvoření v tomto vesmíru z ničeho. Toto stojí v Koránu, který je Božím zjevením od Alláha. Alláh popisuje počátek vesmíru takto:  On stvořitelem je nebes a země, a když rozhodne věc nějakou, pak řekne toliko „Staniž se!“ a stane se. (2:117)


Alláh nám v tomto verši sděluje, že vesmír byl stvořen z ničeho. Vše, co bylo před jeho stvořením, spadá do nepoznatelného, které zná pouze Alláh. Lidský intelekt není schopen poznat a pochopit podstatu tohoto prvního stvoření, protože nám Alláh tyto vědomosti neodhalil. Lidé mohou pouze formulovat hypotézy a teorie.

Alláh  říká: Což ti, kdož nevěří, nevidí, že nebesa a země byly pevně spojeny a že jsme je od sebe odtrhli a že z vody jsme vše živé učinili? Což neuvěří? (21:30)

Tento verš neomylně odkazuje na skutečnost, že Alláh stvořil vesmír z jediné entity a On je mocný všech věcí. Alláh poté přikázal této „jediné entitě“, aby se rozdělila, k čemuž došlo, a stala se oblakem dýmu. Z tohoto oblaku dýmu Alláh stvořil nebesa a zemi. Zde je popis Alláhovými slovy: Vy vskutku nebudete věřit v toho, jenž stvořil zemi ve dvou dnech, a přidávat mu chcete podobné? On Pánem lidstva všeho je! On umístil na ní pevně zakotvené hory a požehnal ji a rozdělil na ní potravu ve čtyřech dnech pro všechny prosící rovnoměrně. Potom se k nebi vztyčil, jež dýmem jenom bylo, a pravil jemu i zemi: Pojďte ke mně, ať chcete již, či nechcete! A odpověděly: Půjdeme dobrovolně. A ustanovil je jako sedm nebes ve dvou dnech a každému nebi pořádek jeho vnukl. A nebe nejbližší svítilnami a ochranou ozdobil. A takové bylo předurčení mocného, vševědoucího. (41:9-12)


Moderní astrofyzikové tvrdí, že celý vesmír vznikl z jediného bodu v důsledku takzvaného

Alláh  říká: Potom se k nebi vztyčil, jež dýmem jenom bylo, a pravil jemu i zemi: Pojďte ke mně, ať chcete již, či nechcete! A odpověděly: Půjdeme dobrovolně. (41:11)


Tento verš potvrzuje, že nebe v této rané fázi bylo podobné dýmu; to samé potvrzuje také moderní věda.James H. Jeans řekl

«Zjistili jsme v souladu s domněnkou, kterou poprvé zformuloval Newton, že chaotická plynná hmota přibližně rovnoměrné hustoty a velmi velkého rozsahu by byla dynamicky nestabilní; začala by se v ní tvořit jádra, kolem kterých by kondenzovala veškerá hmota.»(14)