Černý kámen

Černý kámen  

Když Abrahám  dokončoval stavbu Ka,by, k úplnému dokončení chyběl jen jeden kámen, požádal tedy Izmaela, aby nějaký našel. On šel hledat a když se vrátil, zjistil, že jeho otec už mezitím uložil poslední kámen na své místo


Zeptal se ho tedy: 
Otče, odkud jsi získal ten kámen?» On odpověděl: «Přinesl mi ho Gabriel z nebes


Tak tedy stavbu Ka,by dokončili. Když byl tento kámen seslán z nebes, byl bělejší než mléko. Prorok Muhammad ☺ řekl: «Černý kámen byl seslán z nebes bělejší než mléko a zčernal lidskými hříchy.» (Tirmídhí).

Abrahámovo místo  

Prorok Muhammad řekl:  

«Jemenský roh a Abrahámovo místo jsou dva vzácné kameny z nebeských zahrad a kdyby jim Alláh neodebral jejich světlo, osvětlovaly by vše, co je mezi východem a západem.» (Ibn Hibbán)


Abrahámovo místo je kámen, na kterém Abrahám  stál, když stavěl Ka,bu. Jeho syn Izmael mu při stavbě pomáhal podáváním kamenůBěhem stavění se nohy proroka Abraháma  otiskly do kamene, na kterém stál. Prorok Abrahám a jeho syn Izmael společně vzývali Alláha: «Pane náš, přijmi jej od nás, vždyť Tys věru slyšící, vševědoucí!» Otisky Abrahámových nohou jsou dodnes viditelné, v současné době se nad tímto kamenem klene kupole


Bůh přikazuje věřícím modlitbu u tohoto místa těmito slovy: «,Učiňte si místo Abrahamovo modlitebnou!, A uložili jsme Abrahamovi a Ismaelovi v úmluvě, aby udržovali chrám Můj v čistotě pro ty, kdož obcházení konají, kdož se u něho zdržují a kdož se sklánějí a na tvář padají.» (2:125).