Nepřátelé islámu


Nepřátelé islámu

Když se podíváme na světová náboženství, zjistíme, že ohromné množství lidí nenávidí islám. Co je důvodem tohoto otevřeného nepřátelství? Když se blíže zaměříme na ty, kdo otevřeně vyjadřují své nepřátelství vůči islámu, můžeme je rozřadit do následujících kategorií:

1. Polyteisté a neznalí lidé

protože islám je náboženstvím pravdy, které zakazuje uctívání a podrobování se komukoliv a čemukoliv vyjma Alláha.

Alláh  říká:
Chcete mi nařizovat, abych někoho jiného než Boha uctíval, vy nevědomci? (39:64)


2. Lidé se zkaženým přirozeným sklonem

protože islám je náboženstvím v souladu s přirozeným lidským sklonem.

Alláh  říká:
Obrať tvář svou k náboženství pravému jako haníf podle sklonu přirozeného lidem, v němž Bůh lidi stvořil. Stvoření Boží pak změnit nelze – a toto je náboženství neměnné, však většina lidí to neví. (30:30)

3. Nespravedliví lidé

protože islám je náboženstvím spravedlnosti a rovnosti

Alláh  říká:
Bůh zajisté přikazuje spravedlnost, dobré skutky i štědrost vůči příbuzným a zakazuje necudnost, zavrženíhodné skutky a vzdornost a varuje vás – snad toho pamětlivi budete. (16:90)


4. Lidé snažící se šířit pohoršení a špatnost

protože islám je náboženstvím spravedlnosti a polepšení 

Alláh  říká:
A usilují šířit po zemi pohoršení, avšak Bůh nemiluje ty, kdož pohoršení šíří (5:64)


5. Přestupníci

protože islám je náboženstvím míru.

Alláh  říká:
A bojujte na stezce Boží proti těm, kdož bojují proti vám, avšak nečiňte bezpráví, neboť Bůh nemiluje ty, kdož se bezpráví dopouštějí. (2:190)


6. Fanatici a extrémisté

protože islám je umírněným náboženstvím.
Alláh  říká:
A takovýmto způsobem jsme vás učinili obcí vzdálenou krajností, abyste byli svědky o lidech a aby posel byl svědkem o vás. (2:143)

7. Lidé ovládaní chtíčem

protože islám je náboženstvím cudnosti.
Alláh  říká:
A nepřibližujte se k cizoložství, neboť to ohavnost je i špatná cesta. (17:32)


8. Lidé toužící po pozemském životě

protože islám je náboženstvím vzájemné podpory a milosrdenství a bojuje proti zneužívání lidských potřeb a slabostí.

Alláh  říká:
Nepohlcujte vzájemně majetky své podvodným způsobem! Nedávejte z nich dary soudcům, abyste tak hříšně připravili lidi o část majetku, jsouce si toho vědomi! (2:188)


9. Ti, kdo pohrdají ostatními lidmi

protože islám je náboženstvím rovnosti a bojuje proti předsudkům a všem formám rasismu.

Alláh  říká:
Lidé, věru jsme vás stvořili z muže a ženy a učinili jsme z vás národy a kmeny, abyste se vzájemně poznali. Avšak nejvznešenější z vás před Bohem je ten, kdo je nejbohabojnější – a Bůh je vševědoucí a dobře zpravený. (49:13)

Doufám, že nyní mnohé představy o islámu pocházející z médií začínají ztrácet na přesvědčivosti a pravda o islámu získává jasnější obrysy. Podívejme se na klíčové vlastnosti islámu:


 • 1. Islám je náboženstvím pravdy a nepovoluje uctívání nikoho a ničeho kromě Alláha. Nejvyšší Alláh říká: Rci: «Chcete mi nařizovat, abych někoho jiného než Boha uctíval, vy nevědomci?» (39:64).

 • 2. Islám je náboženstvím míru a odmítá všechny formy nespravedlnosti a tyranie. Nejvyšší Alláh říká: «Bůh vám nezakazuje, abyste byli dobří a spravedliví vůči těm, kdož nebojovali proti vám kvůli náboženství a nevyhnali vás z příbytků vašich, neboť Bůh věru miluje poctivé.» (60:8)

 • 3. Islám je náboženstvím, které podporuje vzdělávání a rozšiřování vědění. Nejvyšší Alláh říká: «Zeptej se: „Jsou si rovni ti, kdož vědí, s těmi, kdož nevědí?“ Však připomenou si to jen ti, kdož rozmyslem jsou nadáni.» (39:9)

 • 4. Islám je náboženstvím čistoty a hygieny. Nejvyšší Alláh říká: «A Bůh věru miluje ty, kdož se kají, a miluje ty, kdož se očišťují!» (2:222).

 • 5. Islám je náboženstvím spravedlnosti a dobrého chování. Nejvyšší Alláh říká: «Bůh zajisté přikazuje spravedlnost, dobré skutky i štědrost vůči příbuzným a zakazuje necudnost, zavrženíhodné skutky a vzdornost a varuje vás – snad toho pamětlivi budete.» (16:90)

 • 6. Islám je snadné náboženství. Nejvyšší Alláh říká: «Bůh si přeje vám to usnadnit a nechce na vás obtížné.» (2:185)

 • 7. Islám je náboženstvím milosrdenství. Prorok ☺ řekl: „Těm, kdo jsou milosrdní, se dostane milosrdenství od Boha. Buďte milosrdní k těm, kdo jsou na zemi, a Bůh bude milosrdný k vám.“ (Tirmídhí)

 • 8. Islám je náboženstvím naprosté spravedlnosti. Nejvyšší Alláh říká: «Nechť nenávist k lidu nevěřících vás neuvede do hříchu tím, že budete nespravedliví. Buďte spravedliví – a to je blíže k bohabojnosti.» (5:8)

 • 9. Islám je náboženstvím vyzývajícím ke spolupráci a dobru. Nejvyšší Alláh říká: «Pomáhejte si vzájemně ke zbožnosti a bohabojnosti a nepomáhejte si k hříchu a nenávisti.» (5:2)

 • 10. Islám není náboženstvím pro nějakou vybranou skupinu, rasu či etnikum; je pro celé lidstvo. Nejvyšší Alláh říká: «A vyslali jsme tě k lidem všem jen jako hlasatele zvěsti radostné a jako varovatele, avšak většina lidí to neví.» (34:28)

 • 11. Islám je náboženstvím, které maže všechny hříchy. Nejvyšší Alláh říká: Rci: «Služebníci moji, kteří jste se dopustili přestupků proti sobě samým, neztrácejte naději v milosrdenství Boží, vždyť Bůh věru odpouští viny všechny – On odpouštějící je i slitovný.» (39:53)