Islámský pohled na sexuální vztahy

Islámský pohled na sexuální vztahy  

Islám považuje sex za základní lidskou potřebu, kterou není třeba potlačovat, ale uspokojovat vhodným způsobem. Není to nic, na co by se pohlíželo pohrdavě či něco, čeho by se člověk měl zříkat


Islám ustanovil pravidla, kterými je tato oblast vymezena a podle kterých může být tato potřeba uspokojována; člověk by ji neměl uspokojovat pudově či živelně, ale jen v rámci manželství. Hlavním účelem manželství v islámu je dosažení duševní a citové vyrovnanosti obou manželů. Alláh y říká: 
ony [manželky] jsou pro vás oděvem a vy jste oděvem pro ně (2:187)


Islám chrání jednotlivce i společnost tím, že zakazuje vše, co podněcuje sexuální touhu, protože to může vést k páchání smilstva či sodomie, ať už z vlastní vůle či z donucení (např. při znásilnění).


Dalším společenským důsledkem by byl také velký počet nemanželských dětí, které nemají morální oporu v rodičích. Takové děti by pak vstoupily do společnosti s pocity zášti a nenávisti vůči ostatním. Dalším důsledkem by bylo také šíření nemocí.


Alláhříká : A nepřibližujte se k cizoložství, neboť to ohavnost je i špatná cesta.. (17:32)