As-Safá a al-Marwa

As-Safá a al-Marwa  

Toto jsou dva pahorky, mezi kterými Izmaelova matka běhala a na nichž stála a rozhlížela se hledajíc obživu a vodu. Během pouti lidé chodí a běhají mezi těmito dvěma pahorky v souladu s Prorokovou ☺ sunnou .

Džamarát  

Toto jsou místa, kde se Satan přiblížil k Abrahámovi, aby ho znejistil poté, co nechal svou ženu a syna v Mekce. On sebral několik oblázků a hodil je po Satanovi. Během pouti muslimové házejí oblázky na tyto sloupy v souladu se sunnou svého otce Abraháma. Prohlašují, že Satan je zjevný nepřítel a je třeba se mu postavit. Toho lze dosáhnout tím, že člověk odolává satanským touhám a dodržuje Alláhova přikázání a vyhýbá se tomu, co zakázal

Oslavy muslimských svátků  

Muslimové během roku slaví dva svátky: Íd al-fitr, který se slaví na konci měsíce ramadánu a značí konec postního období. Druhý svátek se jmenuje Íd al-adhá, protože se muslimové snaží přiblížit Alláhovi porážením obětních zvířat v souladu se sunnou svého otce Abraháma . Abrahám měl sen, že obětoval svého syna Izmaela a sny proroků jsou pravdivé. Když se svého syna chystal obětovat, Alláh y řekl:  A oznámili jsme mu radostnou zvěst o chlapci povahy mírné. A když dospěl do věku, kdy s otcem se mohl podílet na úsilí, řekl Abraham: „Synáčku, viděl jsem ve snu, že tě mám obětovat; uvaž a řekni, jaké mínění máš?“ I odvětil: „Otče můj, učiň, co ti bylo poručeno; a bude-li Bůh chtít, mne věru neochvějným shledáš.“ A když se oba do vůle Boží odevzdali a on položil ho čelem k zemi, zvolali jsme naň: „Abrahame, věru jsi již prokázal, že vidění jsi za pravdu měl – a takto ty, kdož dobré činí, odměňujeme (37:101-105)