Láska muslimů k Ježíšovi a jeho matce

Muslims love Isa (Jesus) and his Mother

Isa was explicitly mentioned in the Holy Qur’an on sixteen different occasions. On one occasion, Allah the Exalted said: A hle, řekne Bůh: „Ježíši, synu Mariin, pomni milosti Mé, kterou jsem prokázal tobě i matce tvé, když podpořil jsem tě duchem svatým a hovořils s lidmi v kolébce i jako dospělý; když naučil jsem tě Písmu, moudrosti, Tóře i Evangeliu; a když vytvořils z hlíny podoby ptáků z dovolení Mého a dýchls na ně a staly se ptáky skutečnými z dovolení Mého; a když uzdravils slepého a malomocného z dovolení Mého a dals vstát mrtvým z hrobů z dovolení Mého. A odehnal jsem od tebe dítka Izraele, když přišels k nim s důkazy jasnými a když řekli ti z nich, kdož neuvěřili: Tohle není leč kouzelnictví zjevné!’ (5:110)


Oproti tomu prorok Muhammad ☺ byl v Koránu výslovně zmíněn čtyřikrát a Panna Marie (mír s ní), Ježíšova matka, byla zmíněna osmkrát a její jméno nese jedna celá súra (kapitola). Všemocný Alláh řekl v súře Rod ,Imránův, verši 45: 

 

A hle, pravili andělé: ,Marie, Bůh ti oznamuje zvěst radostnou o Slovu, jež od Něho přichází, jehož jméno je Mesiáš, Ježíš syn Mariin, a bude blahoslavený na tomto i onom světě a též jedním z těch, kdož k Bohu budou přiblíženi. (3:45)


Jako rodina byli ve svatém Koránu zmíněni třikrát a dostalo se jim výsady, že celá jedna súra (kapitola) je pojmenována po nich (Rod ,Imránův), což je navždy zapsáno v srdcích a myslích věřících.