Etika (moral) i maniri u islamu

Etiquette, Manners, and Morals in Islam

Islam zabranjuje svako zlo i sve razuzdane postupke, bilo u govoru ili u djelima. 


Kaže Allah:Reci: „Gospodar moj zabranjuje razvrat, i javni i potajni, i grijehe, i neopravdano nasilje, i da Allahu smatrate ravnim one za koje On nikakav dokaz objavio nije, i da o Allahu govorite ono što ne znate.“’(Al-A’raf /Bedemi, 7:33)Islam propisuje i ohrabruje sve da imaju uljudan moral i fine manire moralnosti. Poslanik islama, Muhammed, sallallahu alejhi ve selem, je kazao:„Poslan sam da upotpunim moral kod ljudi.“ (Hadis bilježi Hakim)Uzvišeni i Svemogući Allah (y) kaže u Kur’anu:
Reci: „Dođite da vam kažem šta vam Gospodar vaš propisuje; da Mu ništa ne pridružujete, da roditeljima dobro činite, da djecu svoju, zbog neimaštine, ne ubijate - Mi i vas i njih hranimo - ne približujte se nevaljalštinama, bile javne ili tajne; ne ubijajte onog koga je Allah zabranio ubiti, osim kada to pravda zahtijeva - eto, to vam On preporučuje da biste razmislili’ (Al-An’am/Stoka, 6:151)


Allahov Poslanik , sallallahu alejhi ve selem, je rekao: „Niko od vas neće istinski vjerovati sve dok ne bude želio svom bratu ono što želi sebi.“ (Hadis bilježi Buhari)