As-Safaae en Al-Marwa

As-Safaae en Al-Marwa  

Dit zijn de twee heuvels waar Hajar vrede zij met haar tussen liep en waar ze op klom om te kijken of ze mensen te zien kreeg, toen hun drinkwater op raakte en ze niks meer de drinken hadden. Tijdens de Hadj en de Oemrah verrichten de mensen sai’i tussen deze twee heuvels zoals Hajar deed toen ze heen en weer rende op zoek naar water voor haar en haar zoon Ismaiel. Zevenmaal wordt er heen en weer gerend, precies zoals Hajar vrede zij met haar deed, zoals er wordt overgeleverd in de hadieth van Abbaas moge Allah tevreden zijn met hem .Zij kon het niet verdragen naar haar zoon te kijken, terwijl hij huilde van de dorst, dus begon zij van hem weg te lopen. Toen ze de heuvel as-Safa bereikte, die het dichtst bij haar was, beklom ze die tot aan de top, zodat ze de vallei kon overzien om te kijken of ze iemand kon zien, maar ze zag niemand. Toen daalde ze van asSafa af en liep in de richting van de vallei. Toen ze bij de vallei aankwam, nam ze haar lange kleed een stuk omhoog en bleef rennen, totdat ze de vallei voorbij was. Toen kwam ze bij de heuvel al-Marwa en beklom deze in de hoop iemand te kunnen zien, maar ze zag niemand. Dit herhaalde zij zeven keer. Ibn ,Abbaas (moge Allah tevreden zijn met hem) zei dat de profeet (Allah›s vrede en zegeningen zijn met hem) heeft gezegd: “Dat is de reden waarom de mensen tussen hen (de heuvels asSafa en al-Marwa tijdens de bedevaart) lopen.” (Overgeleverd door: Al-Boukhari)

Al-Jamaraat  

Al-Jamaraat zijn de plekken waar de Sheitaan Ibrahim vrede zij met hem tegemoet kwam toen hij onderweg was om zijn zoon Ismaiel vrede zij met hem te slachten zoals Allah de Verhevene hem had bevolen. De Sheitaan wou Ibrahim van gedachten doen veranderen zodat hij Allah de Verhevene niet gehoorzaamt. Op deze plekken gooide Ibrahim met kiezelsteentje naar de gezicht van de Sheitaan terwijl hij hardop de takbeer zei. “Allahu Akbar.Ibn ,Abbaas verhaalde: “Toen Ibrahim vrede zij met hem zich op de heilige plaatsen bevond, kwam de Sheitaan hem tegemoet bij Jamarat al ‘aqabah en probeerde hem te doen afdwalen zodat hij het gebod van Allah de Verhevene niet zou uitvoeren en zijn zoon niet zou slachten. Toen Ibrahim vrede zij met hem de Sheitaan zag pakte hij zeven kiezelsteentjes en gooide ze op het gezicht van de Sheitaan tot dat hij op de grond viel. Ibrahim liep door en bij de tweede Jamarah kwam de Sheitaan weer tevoorschijn en probeerde hem te doen afdwalen, ook hier gooide Ibrahim vrede zij met hem de Sheitaan toe met zeven kiezelsteentjes tot dat hij op de grond viel. En weer liep Ibrahim vrede zij met hem door tot hij bij de derde Jamarah kwam en de Sheitaanweer tevoorschijn kwam. En weer gooide Ibrahim vrede zij met hem zeven kiezelstenen naar hem tot hij op de grond viel.” Ibnu ‘Abbaas zegt: “De Sheitaan stenigen jullie, de godsdienst van jullie vader Ibrahim volgend.” Toen de rechtschapenheid van Ibrahim vrede zij met hem duidelijk werd, zond Allah de Verheven een geweldig offerdier neer die de plaats van zijn zoon innam. En zo hoefde Ibrahim vrede zij met hem zijn zoon niet te slachten en offerde hij het dier op. En zo werd het offer wat de Moslims slachten een Sunnah om dichter bij Allah de Verhevene te komen en om Hem dankbaarheid te tonen. Tevens worden Ibrahim en Ismaiel vrede zij met hen herdenkt. Allah ‘Azza wa djal zegt: “En wij beloonden hem met een groot offer”. (Assaffaat, Ayah 107). De Moslims vandaag de dag doen elk jaar na het gooien van de Jamaraat deze Sunnah herleven. Ze erkennen dat de Sheitaan hun grootste vijand is en bevechten hem door de geboden van Allah de Verhevene op te volgen en de verboden zaken te vermijden.

Islamitische feestdagen  

De moslims hebben jaarlijks twee feestgelegenheden die ze uitbundig vieren. Iedul Fitr (Suikerfeest) wat gevierd wordt aan het einde van de vastenmaand Ramadan, en dat betekend het einde van de vasten seizoen. De tweede feestgelegenheid is Iedul Adha (Offerfeest). Dit wordt zo genoemd omdat de Moslims nabijheid zoeken bij Allah de Al Machtige door een offer in zijn naam te slachten als naleving van de Sunnah van onze Vader Ibrahim vrede zij met hem. Hij zag in een droom dat hij zijn zoon Ismaiel moest opofferen, en de dromen van profeten zijn waar. Toen hij op het punt stond om zijn zoon te offeren liet Allah de Verhevene een groot offerdier uit de hemel neerdalen en beval hem om die te slachten in plaats van zijn zoon. (De Koran 37- 19)