Kik azok, akik ellenségesek az iszlám irányában?


Kik azok, akik ellenségesek az iszlám irányában?

Ha megnézzük a világ vallásait, az ember észreveszi, hogy az iszlámtól sokan idegenkednek. Mi az oka ennek a nyílt ellenségeskedésnek? Ha megvizsgáljuk azokat, akik nyíltan kimutatják ellenségeskedésüket az iszlám felé, a következő kategóriákra oszthatjuk őket:

1. Többistenhívők és tudatlan emberek

mivel az iszlám az igazság vallása, amely nem engedi meg a mások iránti imádatot és megalázkodást Allahon kívül. Allah azt mondja: Mondd
Vajon azt parancsoljátok nekem, hogy valaki mást szolgáljak Allahon kívül, ti ostobák? (39:64)


2. Akik természetes igényei megváltoztak

mivel az iszlám olyan vallás, amely összhangban van az ember természetes beállítottságával, vágyaival. Allah azt mondja:


Fordítsd hát orcádat haníf (egy Istenben hívő) gyanánt az igaz vallás felé: Allah eredeti elrendezése szerint, amelyben elrendezte az embereket! Allah teremtését nem lehet megváltoztatni! Ez az igazi vallás! A legtöbb ember azonban nem tudja. (30:30)

3. Igazságtalan emberek

mivel az iszlám az igazság és az egyenlőség vallása. Allah azt mondja:
Bizony, Allah az igazságosságra, a helyes cselekvésre és a rokonoknak való adakozásra utasít, és tiltja az erkölcstelenséget, az elvetendőt, és a jogtalan erőszakot. Ő int titeket, hátha okultok [az intésből] (16:90)


4. Akik igyekeznek bajt és rossz cselekedeteket terjeszteni

mivel az iszlám a jóság és a megújulás vallása. Allah azt mondja: «A zsidók azt mondják:
Allah keze meg van bilincselve.” Legyen aző kezük bilincsbe verve, és legyenek megátkozva, azért, amit mondtak! Dehogy! Az Ő két keze ki van tárva, és Ő úgy ad, ahogyan akar. Bizony az, ami lebocsáttatott neked az Uradtól, sokakat közülük gyarapít a túlkapásban és a hitetlenségben. És ellenségeskedést és gyűlölködést vetettünk közéjük a Feltámadás napjáig. Valahányszor a háború tüzét szítják, Allah eloltja azt. A Földön romlás okozására törekszenek, ám Allah nem szereti a romlást okozókat! (5:64)


5. Törvényszegők

mivel az iszlám a béke vallása. Allah azt mondja: 
És harcoljatok Allah útján (Allahért) azok ellen, akik harcolnak ellenetek! Ám ne kövessetek el túlkapást (az ellenség harcosaival és fegyvertelenekkel szemben). Allah bizony nem szereti az túlkapásokra vetemedőket (2:190)


6. A fanatikusok és szélsőségesek

mivel az iszlám mérsékelt vallás. Allah azt mondja:
S ekképpen tettünk titeket középen álló közösséggé, hogy tanúk legyetek az emberekkel szemben, s hogy a Küldött tanú legyen veletek szemben. S az imairányt, mely felé korábban fordultál [Jeruzsálemet], csupán azért rendeltük el, hogy megtudjuk, ki követi a Küldöttet, és ki az, aki sarkon fordul (elhagyja a hitét). Bizony nehéz dolog ez (az imairány megváltozása), kivéve azok számára, akiket Allah [az igaz] útra vezetett. Allah soha nem hagyná, hogy kárba vesszen a hitetek (a korábbi imáitok Jeruzsálem felé). Bizony, Allah Együttérző, Irgalmas. (2:143)

7. Olyanok, akiknek szabados vágyaik vannak

mivel az iszlám a tisztaság vallása.Allah azt mondj
És tartsátok távol magatokat a paráználkodástól! Szégyenletes dolog az! Milyen rossz út! (17:32)


8. Olyanok, akik az evilági életet szeretik

mert az iszlám olyan vallás, amely a kölcsönös segítségnyújtásra és könyörületre hív és harcol az emberek szükségének és gyengeségeinek kihasználása ellen. Allah azt mondja:
S ne faljátok fel egymás között vagyonaitokat jogtalanul, és ne vesztegessétek meg a bírókat általa, és így felfaljátok bűnös módon az emberek javainak egy részét, miközben tudjátok [hogy ez tiltott számotokra] (2:188)


9. Azok, akik lenézik az embereket és választott népnek tartják magukat

mert az iszlám mindenféle rasszizmus és előítélet ellen harcol. Allah azt mondja:
Ó emberek! Bizony, mi férfiből és nőből teremtettünk benneteket, és népekké és törzsekké tettünk benneteket, hogy megismerjétek egymást! Allah előtt azonban az a legnemesebb közületek, aki a leginkább istenfélő. Allah Mindentudó, Jól Ismerő (49:13)

Kedves olvasó, miután mindezt elolvastad, azt hiszem, sok, a médiából hozzád jött információ összetört, és az iszlám igazsága egyre láthatóbbá vált. Hadd jegyezzük le neked az iszlám kulcsfontosságú tulajdonságait:


 • 1. Az iszlám az igazság vallása, amely nem engedi meg Allahon kívül más imádatát vagy a megalázkodást előtte. A Magasságos Allah azt mondja: Mondd: «Vajon azt parancsoljátok nekem, hogy valaki mást szolgáljak Allahon kívül, ti ostobák?» [A Kegyes Korán értelmezésének fordítása, 39:64]

 • 2. Az iszlám a béke vallása, amely nem fogad el semmiféle előítéletet vagy zsarnokságot. A Magasságos Allah azt mondja: «Allah nem tiltja meg nektek, hogy jóindulattal és méltányosan bánjatok azokkal, akik a vallás miatt nem harcoltak ellenetek és nem űztek el lakhelyeitekről. Allah szereti azokat, akik méltányosan járnak el.» [A Kegyes Korán értelmezésének fordítása, 60:8]

 • 3. Az iszlám olyan vallás, amely támogatja az oktatást és a tudás terjesztését. A Magasságos Allah azt mondja: «Vajon az, aki engedelmesen Allahra hagyatkozik úgy, hogy az éjszaka óráiban ájtatosságában leborul, fölkel, óvakodik a túlvilágtól, s Ura irgalmában reménykedik, olyan lenne, mint az, aki hitetlen? Mondd: «Vajon egyenlők lennének a tudók a tudatlanokkal?» Csak azok hallgatnak az intő szóra, akiknek van eszük.» [A Kegyes Korán értelmezésének fordítása, 39:9]

 • 4. Az iszlám a tisztaság és a higiénia vallása. A Magasságos Allah azt mondja: «Bizony Allah szereti a bűnbánatot tanúsítókat, és szereti a megtisztulókat.» [A Kegyes Korán értelmezésének fordítása, 2:222]

 • 5. Az iszlám az igazság és a jó viselkedés vallása. A Magasságos Allah azt mondja: «Bizony, Allah az igazságosságra, a helyes cselekvésre és a rokonoknak való adakozásra utasít, és tiltja az erkölcstelenséget, az elvetendőt, és a jogtalan erőszakot. Ő int titeket, hátha okultok [az intésből].» [A Kegyes Korán értelmezésének fordítása, 16:90]

 • 6. Az iszlám a könnyűség vallása. A Magasságos Allah azt mondja: «Allah a könnyebbséget akarja számotokra, nem pedig a nehézséget.» [A Kegyes Korán értelmezésének fordítása, 2:185]

 • 7. Az iszlám a könyörület vallása. A Próféta (S) azt mondta: „Akik könyörületesek, azokkal Allah is könyörületes lesz. Legyetek könyörületesek azokkal, akik a földön vannak, és Allah könyörületes lesz veletek.” (Tirmidhi)

 • 8. Az iszlám a teljes igazság vallása. A Magasságos Allah azt mondja: «Legyetek hát igazságosak, ez közelebb áll az istenfélelemhez. És féljétek Allahot! És Allah jól ismeri mindazt, amit cselekszetek.» [A Kegyes Korán értelmezésének fordítása, 5:8].

 • 9. Az iszlám olyan vallás, amely a jóban való együttműködésre hív. A Magasságos Allah azt mondja: «És segítsétek egymást a jámborságban az istenfélelemben, ám ne segítsétek egymást a bűnben és az ellenségeskedésben! Féljétek Allahot! Bizony, Allah szigorú a büntetésben.» [A Kegyes Korán értelmezésének fordítása, 5:2]

 • 10. Az iszlám nem egy kiválasztott csoport, faj vagy nép vallása. Az egész emberiségnek szól. A Magasságos Allah azt mondja: «Ragaszkodjatok Allah kötelékéhez (a Koránhoz) mindannyian, és ne szakadjatok szét (csoportokra)! És emlékezettek Allah jótéteményére, amiben részesített titeket: Amikor egymás ellenségei voltatok, majd egyetértést teremtett a szívetek között, és a jótéteménye révén testvérek lettetek. A Pokol-tűz gödrének a szélén voltatok, és Ő megmentett titeket attól. Ekképpen teszi Allah világossá nektek a jeleit, hátha [az igaz] útra leltek.» [A Kegyes Korán értelmezésének fordítása, 3:103]

 • 11. Az iszlám olyan vallás, amely minden bűnt eltöröl. A Magasságos Allah azt mondja: Mondd: «Ó szolgáim, akik igazságtalanok voltatok önmagatok! Ne veszítsétek el a reményt Allah könyörületében! Bizony, Allah minden bűnt megbocsát. Ő a Megbocsátó, az Irgalmas.» [A Kegyes Korán értelmezésének fordítása, 39:53]