Núi Nur

Núi Nur

Đây là ngọn núi mà Thiên sứ của Allah đã từng ngồi tịnh trong hang của nó trước khi lãnh nhận Sứ mạng Thiên sứ. Hang núi này được gọi là hang núi Hira’. Trước khi nhận lãnh Sứ mạng Thiên sứ, Nabi thường thích đến hang núi để ngồi tịnh một số đêm. Và ở tại hang núi này, Đại Thiên thần Jibril xuống mang theo lời Mặc khải đầu tiên từ trên trời, một sự bắt đầu cho Sứ mạng Thiên sứ và Nabi của Người.

Mount Hira

Ngón núi có tên là Nur, đây là một trong những ngọn núi ở Makkah (Faran) được đề cập trong Kinh Cựu Ước (Tawrah) chương 23 câu số 2. Trên đỉnh núi có một cái hang được gọi là hang Hira’, nó nằm phía Đông của Makkah nơi Nabi đã thường đến tịnh tâm trước khi nhận lãnh Sứ mạng.