Mái vòm của nhà thờ Hồi giáo rock

Mái vòm của nhà thờ Hồi giáo rock

Ibraheem đã cho mình một nơi cầu nguyện và một nơi mà ông giết con sinh. Jacob đứng đó, khi nhìn thấy một cột ánh sáng trên đỉnh nó. Môi-se đóng trại ở đó, với người dân của mình trong thời gian Taih (khi họ bị mất). David xây dựng nơi cầu nguyện của mình ở đó, và đền thờ của Solomon được xây dựng ở đó. Tiên Tri thăng thiên đàng từ đó trong Hành trình đêm.