Ngôi đền Maqdis (Masjid Aqsa) - Jerusalem

Ngôi đền Maqdis (Masjid Aqsa) - Jerusalem

Ngôi đền Maqdis (Masjid Aqsa) là một nơi linh thiêng được Allah, Đấng Tối Cao và Ân Phúc đã lựa chọn kể từ khi Ngài tạo dựng vũ trụ, làm một nơi thờ phượng cho những người có đức tin. Nó là Masjid thứ hai được dựng trên trái đất. Theo lời thuật của Abu Zhar: Tôi hỏi: Thưa Thiên sứ của Allah! Masjid nào được dựng đầu tiên trên trái đất? Người nói: “Masjid Alharam (Makkah)”. Tôi hỏi tiếp: Kế tiếp là Masjid nào nữa? Người nói: “Masjid Aqsa (Jerusalem)”. Tôi hỏi: Giữa chúng cách nhau bao lâu? Người bảo:

“Bốn mươi năm, và ở bất cứ nơi nào khi đến giờ Salah thì ngươi hãy dâng lễ nguyện Salah bởi vì tất cả đều là Masjid” (Muslim).

Sau khi Nabi Adam đã dựng ngôi đền Ka’bah, Allah ra lệnh cho Người đi đến Jerusalem để dựng ngôi đền Maqdis, Người đã dựng nó và nó là ngôi đền đầu tiên được dựng lên ở vùng đất Qudus (Jerusalem).

Nabi Sulayan (Solomon) đã phục hồi và mở rộng ngôi đền Maqdis. Thiên sứ của Allah nói:

“Quả thật, Nabi Sulayman con trai của Nabi Dawood (David) sau khi đã hoàn tất việc tu bổ Masjid của ngôi đền Maqdis thì Người đã cầu xin Allah không cho một ai sau Người đến cai trị và chiếm hữu nó và không một ai sau Người đến đó ngoại trừ muốn dâng lễ nguyện Salah tại đó và được Ngài xóa đi mọi tội lỗi giống như vừa mới lòng mẹ. Hai Masjid đã được Allah ban cho điều thiêng liêng đó và Ta hy vọng Ngài sẽ ban cho Masjid thứ ba như thế (ám chỉ Masjid Nabawi).” (Sahih Ibnu Khuzaymah).

Ngôi đền Maqdis là Qibah (hướng dâng lễ nguyện Salah) đầu tiên mà Thiên sứ của Allah đã dâng lễ nguyện Salah hướng về nó và những người Muslim cũng hướng về đó trước khi được lệnh chuyển hướng đến Ka’bah. Và nó là nơi mà Nabi được đưa dạ hành đến và từ nó Người được đưa thăng thiên lên trời, và đã làm Imam chủ trì lễ nguyện Salah cho các vị Nabi khác trong đó.

Và nó còn là một trong ba Masjid được phép du hành từ xa đến để dâng lễ nguyện Salah, và mỗi một lần dâng lễ nguyện Salah tại đó sẽ ban ân phước tương ứng với 500 lần lễ nguyện Salah tại các Masjid khác ngoại trừ Masjid Alharam và Nabawi. Nabi nói:

“Không được du hành tư xa đến một Masjid nào đó ngoại trừ ba Masjid: Masjid này (Nabawi của Người e), Masjid Alharam (Makkah) và Masjid Aqsa (Jerusalem)”.