Qur’an nói gì về Nabi Ysa (Giê-su) và mẹ của người Maryam

decoration

Allah, Đấng Tối Cao phán:

Và hãy nhớ lại khi các Thiên thần nói: Này Maryam! Quả thật, Allah đã thanh lọc và lựa chọn ngươi, Ngài đã lựa chọn ngươi trong vô số những người phụ nữ trên thế gian này. (Chương 3 - Ali-Imran, câu 42).

Allah, Đấng Tối Cao phán:

Quả thật, hình ảnh của Ysa đối với Allah giống như hình ảnh của Adam, Ngài đã tạo hóa Người (Adam) từ đất bụi rồi Ngài chỉ cần nói với nó “thành” thì nó thành ngay lập tức. (Chương 3 - Ali-Imran, câu 59).

Allah, Đấng Tối Cao phán:

Này hỡi người dân Kinh sách! Chớ tỏ ra thái quá trong tôn giáo của các ngươi mà hãy nói sự thật về Allah. Masih Ysa (Giê-su) con trai của Maryam chỉ là một Sứ giả của Allah và là Lời phán (hãy thành) mà Ngài truyền xuống cho Maryam và là một Tinh thần (Ruh) từ Ngài. Và chớ nói “Ba ngôi”. Các ngươi hãy từ bỏ (tư tưởng đó) sẽ tốt cho các ngươi hơn. Chỉ có Allah là Thượng Đế Duy nhất. Ngài là Đấng Siêu việt hơn về việc có một đứa con trai! (Vì rằng) mọi vạn vật trong các tầng trời và mọi vạn vật dưới đất đều là (tạo vật) của Ngài cả. Và riêng Allah thôi đủ làm một Đấng Thọ Lãnh sắp đặt tất cả mọi hoạt động (không cần đến một đứa con trai nào để giúp Ngài cả). (Chương 4 - Annisa, câu 171)