Islam tôn trọng các tôn giáo Thiên Chúa khác

Islam tôn trọng các tôn giáo Thiên Chúa khác

Quả thật Islam luôn tin ở những Thông Điệp trước nó được khải truyền xuống từ Thượng Đế và tin vào tất cả các vị Nabi cũng như các vị Thiên sứ của Ngài, Islam luôn yêu thương họ và tôn kính họ.

Allah, Đấng Tối Cao phán:

Và đó là lập luận mà TA (Allah) đã ban cho Ibrahim để Y dùng đối đáp với người dân của Y. TA nâng cấp bậc cho người nào TA muốn bởi vì Thượng Đế của Ngươi (Muhammad) rất mực Sáng suốt, rất mực Hiểu biết. Và TA (Allah) đã ban cho Y (Ibrahim) (đứa con trai) Ishaq và (đứa cháu nội) Yaqub. Tất cả đều được TA hướng dẫn. Và TA đã hướng dẫn Nuh trước đó, và (đã hướng dẫn) trong dòng dõi của Y (Ibrahim) Dawood, Sulayman, Ayyub, Yusuf, Musa và Harun. Và TA đã ân thưởng những người làm tốt đúng như thế. Và TA đã hướng dẫn Zakariya, Yahya, Ysa và Ilyas. Tất cả đều là những người lương thiện. Và TA (đã hướng dẫn) Isma-il, Al-Yasa, Yunus và Lut. Tất cả đã được TA đặc ân hơn thiên hạ. Và trong số cha mẹ của họ, con cái của họ, và anh em của họ, TA đã chọn và hướng dẫn họ theo Chính đạo. (Chương 6 - Al-An’am, câu 83 - 87).

Qur’an nói gì về Nabi Musa (Moses):

Allah, Đấng Tối Cao phán:

Và hãy nhớ lại trong Kinh sách, quả thật Musa là một người thành tâm, y là vị Thiên sứ và là vị Nabi. (Chương 19 - Maryam, câu 51).