Làm thế nào để Trở thành một người Muslim?

Mecca Kaaba Muslims Islam

Để trở thành một tín đồ Muslim, không có nghi lễ tôn giáo cụ thể hay những thủ tục nào mà bạn cần phải thực hiện, hoặc phải diễn ra tại một địa điểm cụ thể nào đó hay phải do một tổ chức nào đó qui định. Điều này là bởi vì, trong tôn giáo Islam, một người có một mối quan hệ trực tiếp với Thượng Đế của y chứ không có bất kỳ trung gian nào.

Đơn giản là chỉ cần tin tưởng và tuyên bố rằng chỉ có một Thiên Chúa (một Thượng Đế) duy nhất và Muhammad là người bề tôi và Thiên sứ của Ngài thì sẽ trở thành người Muslim. Khi thực hiện tuyên bố này một cách chân thành thì mọi tội lỗi trước đó của một người sẽ được tha thứ.

Thượng Đế phán trong Kinh Qur’an:

Ngoại trừ những ai biết hối cải và tin tưởng rồi làm việc thiện thì là những người mà Allah sẽ đổi điều xấu xa của họ thành điều tốt lành bởi vì Allah là Đấng Hằng tha thứ, Rất mực khoan dung. (Chương 25 - Al-Furqan, câu 70).

Khi những người ngoại đạo đã chấp nhận Islam, họ sẽ được đôi phần thưởng, do niềm tin của họ trong sứ giả của họ cũng như niềm tin của họ trong Muhammad. Allah, Đấng Tối Cao và Ân Phúc phán:

Những ai đã được TA ban cho Kinh sách trước Nó (Qur’an) tin tưởng Nó. Khi Nó được đọc ra cho họ thì họ nói: “Chúng tôi tin tưởng nơi Nó, quả thật Nó là Chân lý từ Thượng Đế của chúng tôi. Thật sự, chúng tôi đã là những người thần phục Allah (Muslim) trước Nó (Qur’an)”. Họ sẽ được ban thưởng hai lần bởi vì họ đã kiên nhẫn chịu đựng sự thử thách và họ đã dùng điều lành xóa đi điều dữ và họ chi dùng của cải mà TA đã ban cấp cho họ làm việc thiện. (Chương 28 - Al-Qisas, câu 52 - 54).

Thêm vào đó, Allah xóa hết tất cả những tội lỗi mà họ đã làm trước khi chấp nhận Islam. Nabi Muhammad đã nói:

“Islam xóa hết mọi tội lỗi trước nó” (Muslim).

Nhân Danh Allah Đấng Rất Mực Độ Lượng Đấng Rất Mực Khoan Dung

TA (Allah) sẽ sớm cho chúng thấy các Dấu hiệu của TA trong vũ trụ và nơi bản thân của chúng; cho đến khi tỏ rõ cho chúng thấy Nó (Qur’an) là Chân lý. Nhưng chẳng phải chỉ cần Thượng Đế của Ngươi (Muhammad) thôi cũng đã đủ để làm nhân chứng cho tất cả mọi sự việc (Chương 41 – Fussilat, câu 53).