Nguyên tắc cơ bản của Islam

Nguyên tắc cơ bản của Islam là bảo vệ tính mạng (ngoại trừ vì con đường chính nghĩa của Islam), danh dự, tài sản, trí tuệ và duy trì giống nòi.

Vị Thiên sứ của Islam nói:

“Quả thật, Allah nghiêm cấm các ngươi xâm hại đến tính mạng của các ngươi, tài sản của các ngươi, danh dự của các ngươi, giống như sự nghiêm cấm của ngày này của các ngươi trong tháng này tại xứ sở này của các ngươi.” (Sahih Bukhari, quyển 5 trang 2247, số hadith 5696).

Và Người đã nói:

“Chẳng phải là Ta đã cho các người biết rằng người có đức tin là người mà mọi người luôn được an toàn với y về tài sản, tính mạng của họ, và người Muslim là người mà mọi người luôn được an lành và bình yên trước chiếc lưỡi của y và đôi tay của y, và người Jihad là người chiến đấu với bản thân mình cho con đường phục tùng Allah, và người Muhajir (người di cư) là người di cư rời bỏ sự tội lỗi và nghịch đạo.” (Sahih Ibnu Hibban quyển 11 trang 203, số Hadith 4862).