Đạo đức của Islam

decoration

Islam nghiêm cấm tất cả những hành vi xấu xa, bại hoại từ lời nói cũng như cử chỉ. Allah, Đấng Tối Cao phán:

Hãy bảo chúng (Muhammad!) Thượng Đế của Ta chỉ cấm làm các điều thô bỉ và sàm bậy, dù công khai hay thầm kín, Ngài cấm làm những điều tội lỗi, cấm áp bức và chèn ép kẻ khác bất chấp lẽ phải và sự thật, cấm làm Shirk với Allah điều mà Ngài không bao giờ chấp thuận và Ngài cấm việc nói bậy cho Allah những điều mà các ngươi không biết. (Chương 7 - Al- ‘Araf, câu 33).

Và nó sai bảo và khuyến khích mọi hành vi tốt đẹp, vị Thiên sứ của Islam nói:

“Ta được cử phái đến để hoàn thiện phẩm chất đạo đức tốt đẹp”. (Almustadrik trên hai bộ Sahih, quyển 2 trang 670, số Hadith 4221).