Ai là những người có biểu hiện thù nghịch với Islam?

Nếu nhìn vào các tôn giáo trên thế giới, người ta sẽ nhận ra rằng Islam là một tôn giáo bị thù ghét bởi nhiều người. Nguyên nhân mở ra sự thù nghịch này là gì? Nếu chúng ta xem xét một cách kỹ lưỡng những người công khai hiển thị sự thù địch của họ đối với Islam thì chúng ta có thể phân loại họ thành một trong các thành phần sau:

1) Những người thờ đa thần và những người không hiểu biết, vì Islam là tôn giáo của Chân lý, một tôn giáo không cho phép thờ phượng và bày tỏ sự sùng kính đến bất cứ thứ gì khác ngoài Allah.

Allah, Đấng Tối Cao và Toàn Năng phán: Hãy bảo họ (Muhammad!): “Phải chăng các người ra lệnh bảo Ta thờ phượng ai đó không phải là Allah ư, hỡi những kẻ không hiểu biết?” (Chương 39 - Azzumar, câu 64).

2) Những người đã thay đổi bản chất tự nhiên để trở thành pha trộn, vì Islam là một tôn giáo đồng thuận với bản chất tự nhiên của con người.

Allah, Đấng Tối Cao và Toàn Năng phán: Do đó, Ngươi (Muhammad!) hãy hướng mặt của Ngươi về tôn giáo Hanif (chỉ tôn thờ Allah duy nhất), một bản chất tự nhiên mà Allah theo đó đã tạo hóa con người. Không có một sự thay đổi nào trong tạo hóa của Allah. Đó là tôn giáo đúng đắn nhưng đa số nhân loại không biết. (Chương 30 - Arrum, câu 30).

3) Những người bất công, vì Islam là một tôn giáo của nền công lý công bằng và chính trực.

Allah, Đấng Tối Cao và Toàn Năng phán: Quả thật, Allah ra lệnh phải công bằng và liêm chính, phải làm điều thiện tốt, bố thí giúp đỡ bà con ruột thịt, và Ngài nghiêm cấm làm điều xấu và ác đức, cấm làm điều tội lỗi, nghịch lý và bất công. Ngài chỉ bảo các ngươi mong rằng các ngươi luôn biết lưu ý đến phúc và tội. (Chương 16 - Annaml, câu 90).

4) Những người muốn phá hoại và làm những điều sai trái, còn Islam lại là tôn giáo của sự đúng đắn và cải thiện.

Allah, Đấng Tối Cao và Toàn Năng phán: Và chúng (những kẻ vô đức tin) tận lực phá hoại cho thối nát trên trái đất, và Allah không yêu thương những kẻ thối nát thường hay phá hoại (Chương 5 - Al-Madinah, câu 64).

5) Những kẻ gây chiến vượt quá giới hạn, vì Islam là một tôn giáo của hòa bình.

Allah, Đấng Tối Cao và Toàn Năng phán: Và vì chính nghĩa của Allah, các ngươi hãy đánh trả những ai đã đánh các ngươi trước nhưng chớ vượt quá mức giới hạn, bởi quả thật Allah không yêu thương những kẻ vượt quá giới hạn. (Chương 2 - Albaqara, câu 190).

6) Những người cuồng tín và cực đoan, trong khi Islam là một tôn giáo ôn hòa.

Allah, Đấng Tối Cao và Toàn Năng phán: Và TA (Allah) đã làm cho các ngươi thành một cộng đồng đúng đắn và ôn hòa để các ngươi trở thành nhân chứng cho nhân loại và Sứ giả (Muhammad) là một nhân chứng cho các ngươi. (Chương 2 - Albaqarah, câu 143).

7) Những người ham muốn nhục dục, còn Islam lại là một tôn giáo của đức khiết tịnh.

Allah, Đấng Tối Cao và Toàn Năng phán: Và các ngươi không được đến gần Zina (quan hệ tình đục bừa bãi ngoài hôn nhân), bởi quả thật nó là một con đường dâm loạn đồi bại. (Chương 17 - Al-Isra, câu 32).

8) Những người chỉ mong muốn đời sống thế tục, còn Islam lại là một tôn giáo của sự tương trợ lẫn nhau và lòng thương xót, nó sẽ chiến đấu với sự ích kỷ hẹp hòi và tàn nhẫn của con người trước những con người khốn khó và yếu hèn.

Allah, Đấng Tối Cao và Toàn Năng phán: Và các ngươi chớ gian lận ăn nuốt tài sản của các ngươi lẫn nhau, và chớ dùng nó để hối lộ các quan tòa hầu các ngươi có thể ăn không một phần tài sản của nhân loại một cách tội lỗi trong lúc các ngươi biết điều đó. (Chương 2 - Albaqarah, câu 188).

9) Những người khinh miệt và coi thường nhân loại và tự coi mình là dân tộc được lựa chọn, trong khi Islam là một tôn giáo bình đẳng, luôn chiến đấu chống lại tất cả các hình thức phân biệt chủng tộc và thành kiến.

Allah, Đấng Tối Cao và Toàn Năng phán: Này hỡi nhân loại, quả thật TA đã tạo hóa các ngươi từ một người nam và một người nữ và làm cho các ngươi thành quốc gia và bộ lạc để các ngươi nhận biết lẫn nhau. Quả thật, sự cao quý của các ngươi đối với Allah là lòng kính sợ và ngoan đạo của các ngươi. Quả thật, Allah là Đấng thông lãm và am tường mọi sự việc. (Chương 49 - Al-Hujurat, câu 13).