Stâlpii de bază ai credinţei Islamice

Actele de natură interioară pe care musulmanii le fac poartă numele de stâlpii credinţei (Imaan). Sunt şase stâlpi de bază ai credinţei, după cum urmează:

 1. Credinţa în Allah Preaînaltul
 2. Credinţa în Îngerii lui Allah
 3. Credinţa în Cărţile lui Allah
 4. Credinţa în Mesagerii lui Allah
 5. Credinţa în Ziua Judecăţii
 6. Credinţa în Al- Qadaa (Predestinare) şi Al-Qadar (Destin)
114th Chapter
Acesta este capitolul 112 din Nobilul Coran. Această sură a fost revelată în momentul în care politeiştii i-au cerut Profetului Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) să îl descrie pe Domnul Lumilor.

1. Credinţa în Allah Preaînaltul

Aceasta presupune credinţa în existenţa Sa, Preaînaltul, a faptului că nu există altă divinitate cu excepţia Lui, care este Unicul demn de adorare. Allah Preaînaltul este Singurul demn de adorare, care nu are parteneri, egali sau rivali în Stăpânirea Sa (Rububiyah (Acest lucru atestă faptul că Allah Preaînaltul există, că El este Creatorul şi Stăpânul întregului Univers. El este Cel care face ca toate lucrurile să se întâmple, nimic nu se poate naşte fără a se supune Voinţei Sale şi nimic nu se petrece fără ca El, Preaînaltul, să nu ştie.)), ca şi Unicul adorat (Uluhiyah(Acest nume atestă faptul că Allah Preaînaltul este Unica divinitate, Singurul care merită să fie adorat, iar toate faptele de adorare trebuie făcute doar de dragul Lui, Unicul.)), ca şi în ceea ce priveşte Numele şi Atributele Sale(Aceasta înseamnă să crezi în unicitatea Numelor şi Atributelor Sale şi că aceste frumoase Nume şi Atribute îi aparţin doar lui Allah Preaînaltul, şi că El este lipsit de orice tip de imperfecţiune.). El este Creatorul a Tot şi a Toate, Stăpânul Lumilor şi Cel care ştie tot ceea ce se petrece cu creaţia Sa. Tot ceea ce se petrece în această lume se supune Voinţei Sale, de aceea, Singurul demn de adorare este Allah Preaînaltul.

Allah Preaînaltul spune în Coranul cel Nobil:

Spune: «El este Allah, Cel Unic! ~ Allah-u As-Samad! ~ El nu zămisleşte şi nu este născut ~ Şi El nu are pe nimeni egal! [Coran, 112:14].

2. Credinţa în Îngerii lui Allah

Aceasta înseamnă ca oamenii să creadă cu tărie că Îngerii (Pacea lui Allah fie asupra lor!) există. Numărul lor exact nu este cunoscut de nimeni, cu excepţia lui Allah Preaînaltul, care i-a creat pentru a Îl adora pe El, Unicul, şi pentru a I se supune Lui.

Allah Preaînaltul spune în Coranul cel Nobil:

Mesia nu se va dezice niciodată de a-i fi rob lui Allah şi nici Îngerii apropiaţi, iar acela care se dezice de la slujirea Lui şi se arată trufaş, îi va aduna la El laolaltă. [Coran, 4:172].

Îngerii (Pacea lui Allah fie asupra lor!) nu au niciuna dintre Calităţile lui Allah Preaînaltul şi nici nu sunt copiii Lui. Ei au fost creaţi pentru a îndeplini anumite sarcini.

Allah Gloriosul spune în Coranul cel nobil:

Ei zic: Cel Milostiv şi-a luat un fiu!» Mărire Lui! Însă ei nu sunt decât nişte robi ţinuţi în cinste. ~ Ei nu I-o iau înainte cu vorba şi ei purced numai după porunca Lui. [Coran, 21:26 - 27].

3. Credinţa în Cărţile lui Allah

Holy Quran
Coranul cel Glorios

Este credinţa în faptul că Allah Preaînaltul a revelat anumite Scripturi Divine Mesagerilor Săi (Pacea lui Allah fie asupra lor!), pentru ca aceştia să transmită oamenilor Mesajul Divin. Aceste Cărţi nu conţin nimic altceva, cu excepţia adevărului, potrivit perioadei în care acea ele au fost revelate. Ele cheamă oamenii să creadă în Unicitatea lui Allah, în faptul că El este Creatorul, Stăpânul şi Deţinătorul tuturor lucrurilor şi că Lui îi aparţin toate Numele şi Atributele cele frumoase. Unele dintre aceste Cărţi sunt următoarele:

 • Suhuf (Scriptura lui Avraam): Aceasta este Cartea Sacră revelată Profetului Avraam (Pacea lui Allah fie asupra sa!).
 • Tauraah (Tora): Tora este Scriptura Sacră revelată Profetului Moise (Pacea lui Allah fie asupra sa!).
 • Zabur (Psalmii): Zabur este Cartea Sacră ce i-a fost revelată Profetului David (Pacea lui Allah fie asupra sa!).
 • Injil (Evanghelia): Evanghelia este Cartea Sacră revelată Profetului Isus (Pacea lui Allah fie asupra sa!).
 • Coranul cel Nobil: Credincioşii au credinţa că Sfântul Coran reprezintă în totalitate Cuvântul lui Allah Preaînaltul, revelat Profetului Său, Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) prin intermediul Îngerului Său, Gavriil (Pacea lui Allah fie asupra sa!) şi, de asemenea, că aceasta este ultima Carte revelată, care abrogă toate celelalte Cărţi existente înainte.

4. Credinţa în Mesagerii lui Allah

Aceasta reprezintă credinţa în faptul că Allah Preaînaltul i-a ales pe cei mai buni dintre oameni ca să fie Mesagerii Săi (Pacea lui Allah fie asupra lor!), cu legi şi învăţături specifice, pentru a îi determină să I se supună numai Lui şi să Îl adore doar pe El, Unicul, ca şi pentru a stabili Religia Sa şi Unicitatea Sa (Tauhid). Allah Atotputernicul le-a cerut Mesagerilor Săi (Pacea lui Allah fie asupra lor!) să transmită Mesajul Său oamenilor, astfel încât oamenii să fie preveniţi şi să nu existe nicio îndoială cu privire la acesta după aceea.

Allah Preaînaltul a spus în Coranul cel Glorios:

de
Nu am trimis înainte de tine [o, Mohammed] decât numai bărbaţi cărora le-am revelat. Întrebaţi-i pe (învăţaţii şi erudiţii dintre) oamenii Cărţii, dacă voi nu ştiţi! [Coran, 21:7]

Primul Mesager al lui Allah Preaînaltul a fost Noe (Pacea lui Allah fie asupra sa!), iar ultimul, Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!).

5. Credinţa în Ziua Judecăţii

Aceasta înseamnă a crede că lumea pe care o cunoaştem acum va ajunge la un final. Allah Preaînaltul spune în Coranul cel Nobil:

Toţi cei care sunt pe Pământ vor pieri, ~ Va rămâne veşnic [numai] faţa Domnului tău, Cel plin de Slavă şi de Cinste. [Coran, 55:26 - 27].

Astfel, în acea Zi, Allah Preaînaltul va readuce la viaţă fiecare Creaţie a Sa, judecând toate faptele oamenilor, recompensându-i pe cei care au făcut bine, au urmat Cuvântul lui Allah Preaînaltul şi învăţăturile Mesagerilor lui Allah (Pacea lui Allah fie asupra lor!) cu o viaţă fără sfârşit în Paradis (Jannah).

De asemenea, El, Atotputernicul, îi va pedepsi pe cei care au comis fapte rele, care nu au crezut şi care nu s-au supus lui Allah Preaînaltul şi Mesagerilor Săi cu o viaţă fără sfârşit în Iad.

6. Credinţa în Al-Qadaa şi Al-Qadar (Predestinare şi Destin)

Aceasta înseamnă ca oamenii să creadă că tot ceea ce se întâmpla este deja cunoscut dinainte de către Allah Preaînaltul, ca şi tot ceea ce se va întâmpla în viitor. Tot ceea ce există a fost creat în concordanţă cu Puterea şi Cunoaşterea Sa.

Allah Preaînaltul spune în Coranul cel Glorios:

[şi Allah] a creat toate lucrurile şi le-a orânduit cu bună orânduială [Coran, 25:2].

Acest lucru nu intră în contradicţie cu faptul că persoana trebuie să depună toate eforturile pentru a obţine ceea ce doreşte.

Credinţa în Cunoaşterea Divină înseamnă următoarele:

 • Credinţa în Al-Qadaa şi Al-Qadar decurge dintr-o conştiinţă clară şi din pacea inimii. Nimeni nu trebuie să se întristeze pentru un lucru pe care îl dorea, dar care nu a avut loc.
 • Aceasta încurajează cunoaşterea şi explorarea a tot ceea ce Allah Preaînaltul a creat în acest Univers. Afecţiunile şi bolile îi determină pe oameni să caute un tratament prin care să vindece aceasta, iar faptul acesta se face prin căutarea tuturor surselor de vindecare pe care Allah Cel Milostiv le-a lăsat atunci când a creat acest Univers.
 • Această credinţă creşte încrederea oamenilor în Allah Preaînaltul şi scade teama pe care aceştia o simt.

Ibn Abbas (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat:

Mă aflam în spatele Mesagerului lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), care mi-a spus: «Vă voi învăţa câteva cuvinte, care vă vor ajuta: protejaţi Cuvintele lui Allah şi El vă va proteja pe voi. Păziţi ceea ce Allah v-a poruncit şi El se va afla în faţa voastră. Dacă cereţi ceva, atunci cereţi de la Allah, iar dacă veţi căuta ajutor, atunci căutaţi ajutor la Allah şi să ştiţi că şi dacă întreaga lume şi-ar dori să vă ajute, aceasta nu va putea să vă ajute decât în chestiunile în care Allah a stabilit acest lucru dinainte. De asemenea, dacă întreaga lume doreşte să vă facă un rău, acesta nu vă va atinge, cu excepţia a ceea ce Allah a stabilit aceasta dinainte. Calemurile au fost ridicate, iar sulurile s-au uscat.»” (relatat de Tirmidhi şi Ahmad).