Islamul este Religia păcii

Islamul este Religia păcii

Islamul înseamnă a te supune lui Allah Preaînaltul, a urma Poruncile Sale şi a nu adora pe nimeni altcineva cu excepţia lui Allah, Unicul. Nu există nicio faptă bună cu excepţia lucrurilor pe care Islamul le-a permis şi nicio faptă rea cu excepţia a ceea ce Islamul a interzis. A alege Islamul înseamnă ca fiecare persoană să poată trăi în pace şi siguranţă, în lumina unui sistem care garantează drepturi fiecărei persoane în parte. Allah Preaînaltul a spus în Coranul cel Nobil:

Spune: «Veniţi să vă citesc ceea ce Domnul vostru v-a oprit [cu adevărat]: Să nu-I asociaţi Lui nimic; să fiţi buni cu părinţii; să nu-i omorâţi pe copiii voţtri de teama sărăciei, căci Noi vă vom da cele de trai, atât vouă cât şi lor; nu vă apropiaţi de cele ruşnoase, nici cele care se văd, nici cele care sunt ascunse; nu ucideţ sufletul pe care l-a oprit Allah, decât pe drept!» Acestea vi le-a poruncit [Allah]; poate că voi veţipricepe! ~ Şi să nu vă apropiaţi de averea orfanului, decât cu ceea ce aţi putea s-o faceţi şi mai bună, până când el nu ajunge la maturitate; şi împliniţi măsurarea şi cântărirea cu dreptate! Căci Noi nu impunem unui suflet decât atât cât poate el. Iar când spuneţi [ceva], fiţi drepţi, chiar când este vorba de o rudă apropiată şi ţineţi-vă legământul faţă de Allah! Acestea vi le-a poruncit [Allah], poate că voi vă aduceţi aminte! [Coran, 6:151 - 152].

De asemenea, Allah Atotputernicul a spus:

Allah porunceşte dreptatea, plinirea faptei bune şi dărnicia faţă de rude şi El opreşte de la desfrâu, faptă urâtă şi nelegiuire. El vă îndeamnă, pentru ca voi să vă aduceţi aminte.) [Coran, 16:90].

Cu toate acestea, Islamul este o Religie a înţelegerii şi a păcii, din toate punctele de vedere. Aceasta se aplică tuturor musulmanilor, după cum Allah Preaînaltul a spus:

Iar aceia care îi vor necăji pe drept-credincioşi şi pe drept-credincioase, fără ca ei să fi agonisit [ceva pentru care să merite aceasta], aceia vor avea parte de ponegrire şi de păcat învederat.) [Coran, 33:58].

Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

Musulmanul este acea persoană a cărui limbă şi mână stau departe de tot ceea ce Allah a interzis, iar emigrantul este acea persoană care a părăsit ceea ce Allah a interzis. (relatat de Bukhari şi Muslim).

De asemenea, Mesagerul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a mai spus:

Musulmanul este aceea persoană în care ceilalţi oameni au încredere deplină.

De asemenea, Islamul promovează pacea la nivel internaţional, care este stabilită prin relaţiile de prietenie ce se întemeiază pe securitatea, stabilitatea şi bazele Islamului. Mai mult decât atât, societatea musulmană nu se revoltă împotriva celorlalte societăţi, în special în ceea ce priveşte relaţiile cu cei credincioşi din alte societăţi. Allah Preaînaltul spune:

O, voi cei care credeţi! Intraţi în Islam pe deplin şi nu urmaţi paşii lui Şeitan, căci el vă este duşman învederat.) [Coran, 2:208].

Islamul caută dreptate şi oprirea asupririi, chiar şi pentru cei care au arătat duşmănie cândva împotriva musulmanilor. Allah Preaînaltul spune:

O, voi, cei care credeţi! Fiţi statornici faţă de Allah şi martori drepţi! Să nu vă împingă ura împotriva unui neam să nu fiţi drepţi! Fiţi drepţi, căci aceasta este mai aproape de evlavie! Şi fiţi cu frică de Allah, căci Allah este Bineştiutor [Khabir] a ceea ce faceţi voi! [Coran, 5:8].

De asemenea, în Coranul cel Glorios găsim:

El este Allah, afară de care nu este alt Dumnezeu: Stăpânitorul [Al- Malik], Cel Sfânt [Al-Quddus], Făcătorul de Pace [As-Salam], Apărătorul Credinţei [Al-Mu›min], Veghetorul [Al-Muheymin], Cel Tare [Al-›Aziiz], Atotputernicul [Al-Jabbaar], Cel Preaînalt [Al-Mutakabbir]. Mărire lui Allah! El este mai presus de ceea ce voi Îi asociaţi. [Coran, 59:23].

Dar As-Salam este unul dintre numele Paradisului. Allah Preaînaltul spune în Coranul cel Nobil:

Ei vor avea Casa Păcii la Domnul lor. Şi El este Ocrotitorul lor pentru ceea ce fac.) [Coran, 6:127].

As-Salam este binecuvântarea cu care vor fi întâmpinaţi oamenii Paradisului. Allah Cel Milostiv spune:

Salutul lor în ziua când Îl vor întâlni va fi «Pace!», iar El le-a pregătit lor o răsplată generoasă.) [Coran, 33:44].

As-Salam este, de asemenea, modul prin care musulmanii se salută între ei, atunci când spun: „As-salam aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh!” Este un salut care aduce cu sine calm, linişte şi care face ca totul să fie mai uşor atât pentru persoana care salută, cât şi pentru persoana care este salutată. Aceasta este o expresie a siguranţei şi a securităţii, precum şi o formă de perfecţionare a credinţei, după cum Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) ne-a spus:

Nu veţi intra în Paradis, până când nu veţi crede, şi nu veţi crede până când nu vă veţi iubi unul pe altul. Să vă spun un lucru pe care dacă îl veţi face vă veţi iubi unul pe altul? Trimiteţi-vă salutul de pace unii altora. (relatat de Muslim).

Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus că salutul este cel mai bun lucru pe care un credincios îl poate face, deoarece salutul apropie inimile unele de altele şi uşurează totul atât pentru cel care adresează salutul de pace, cât şi pentru cel care îl aude. De asemenea, alungă diferenţele dintre oameni şi ura existentă.

De asemenea, atunci când a fost întrebat despre cel mai bun dintre oameni în Islam, Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

Cel mai bun în Islam este acela care îi hrăneşte pe alţii şi acela care îi salută atât pe cei pe care îi cunoaşte, cât şi pe aceia pe care nu îi cunoaşte. (relatat de Bukhari şi Muslim).

Prin urmare, Islamul a adus reglementări şi legi pentru cazuri de război, căsătorie, economie, politică, adorare etc. Acestea au fost aduse pentru o societate ideală şi virtuoasă, prin care credincioşii să se poată apropia de Domnul lor, să poată îmbunătăţi relaţiile sociale atât între ei cât şi cu întreaga lume înconjurătoare. Întreaga umanitate nu este în măsură să producă ceva asemănător cu ceea ce a adus Islamul. O credinţă atât de perfectă, de bună şi de aducătoare de pace trebuie să fie îmbrăţişată şi respectată.