Eticheta, maniera şi morala în Islam

decoration

Islamul interzice toate actele rele şi imorale, indiferent dacă acestea se referă la modalitatea de a vorbi sau la modul de a acţiona.

Allah Preaînaltul spune în Coranul cel Nobil:

Spune: Domnul meu a oprit nelegiuirile – atât pe cele văzute, cât şi pe cele nevăzute – precum şi păcatul, nedreptăţirea [altora] sau să-i faceţi lui Allah asociaţi, de vreme ce El nu a trimis o astfel de poruncă, sau să spuneţi despre Allah ceea ce nu ştiţi. [Coran, 7:33].

El, Preaînaltul, porunceşte şi încurajează faptele bune. Anas ibn Malik (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul lui Allah, Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), a spus:

Am fost trimis pentru a desăvârşi manierele drepte şi onorabile. (relatat de Hakim)

Allah Preaînaltul spune în Coranul cel Glorios:

Spune: Veniţi să vă citesc ceea ce Domnul vostru v-a oprit [cu adevărat]: Să nu-I asociaţi Lui nimic; să fiţi buni cu părinţii; să nu-i omorâţi pe copiii voştri de teama sărăciei, căci Noi vă vom da cele de trai atât vouă, cât şi lor; nu vă apropiaţi de cele ruşinoase, nici cele care se văd, nici cele care sunt ascunse; nu ucideţi sufletul pe care l-a oprit Allah, decât pe drept!» Acestea vi le-a poruncit [Allah];poate că voi veţi pricepe! [Coran, Coran, 6:151].

Mesagerul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

Niciunul dintre voi nu este cu adevărat credincios până când nu iubeşte pentru fratele său ceea ce iubeşte pentru sine. (relatat de Bukhari şi Muslim)

Quranic verses reflecting moral value

(Care dau milostenii atât atunci când au parte de belşug, cât şi atunci când sunt la necaz, care-şi stăpânesc mânia şi care iartă oamenilor, căci Allah îi iubeşte pe cei care împlinesc fapte bune.) [Coran, 3:134].
(Fii cu iertare, porunceşte ceea ce este bun şi îndepărtează-te de neştiutori!) [Coran, 7:199].
(Şi Domnul tău a orânduit să nu.L adoraţi decât pe El şi să vă purtaţi frumos cu părinţii voştri, iar dacă bătrâneţile îi ajung pe unul dintre ei sau pe amândoi lângă tine, nu le ziceţi lor «Of!» şi nu-i certa pe ei, ci spune-le lor vorbe cuviincioase. ~ Şi din îndurare coboară pentru ei aripa smerienei şi îndurării şi spune: «Doamne, fii îndurător cu ei, căci ei m-au crescut [când am fost] mic!») [Coran, 17:23 - 24].
(Şi nu ţine mâna înlănţuită în jurul gâtului tău, dar nici nu o întinde de tot, ca să rămâi ocărât şi întristat!) [Coran, 17:29].
(Ei au răspuns: «O, Moise, noi nu vom intra în niciun caz, câtă vreme ei sunt acolo! Du-te tu şi Domnul tău şi luptaţi! Noi vom şedea aici!»~ El a zis: «Doamne! Eu nu am putere decât asupra mea şi a fratelui meu, deci desparte-ne pe noi de acest neam de nelegiuiţi!»~ Allah i-a răspuns: «[Ţara] asta le va fi oprită vreme de patruzeci de ani, în care vor rătăci prin lume. Nu-ţi face griji pentru neamul acesta de nelegiuiţi!»~ Istroriseşte-le lor povestea celor doi fii ai lui Adam, aşa cum a fost ea cu adevărat! Când au adus ei ofrandă, cea adusă de celălalt nu a fost primită. Şi a zis [acesta din urmă]: «Voi să te omor!» I-a răspuns [primul]: «Dară Allah primeşte jertfă numai de la cei cucernici! ~ De veiîntindetumânaspre mine casămă omori, eu nu voi întinde mâna spre tine ca să te omor, căci eu am frică de Allah, Stăpânul lumilor.») [Coran, 5:24 - 28].
(Vor pierde cei care tăgăduiesc întâlnirea cu Allah. Iar când Ceasul le va veni deodată, vor zice ei: «Vai de noi, pentru ceea ce am nesocotit în ea!» Şi vor purta poverile [pentru păcatele] lor în spinările lor. Şi ce poveri [grele] vor purta ei!) [Coran, 6:31].
(Nu te întoarce de la oameni şi nu păşi pe Pământ cu semeţie, căci Allah nu-l iubeşte pe cel trufaş şi mândru!) [Coran, 31:18].
(O, voi cei care credeţi! Dacă vine la voi un nelegiuit cu o veste, chibzuiţi cu [mare] băgare de seamă, ca să nu pricinuiţi rău unui neam, din neştiinţă şi să nu vă căiţi pentru ceea ce aţi făcut!) [Coran, 49:6].
(Şi dăruiţi din cele cu care v-am ânzestratNoi, înainte ca moartea să vină la unul dintre voi şi să zică ei: «Doamne, mai dă-mi un răgaz până la un termen apropiat, astfel încât să fac eu milostenie şi să fiu dintre cei evlavioşi!») [Coran, 63:10].

Alla.

Preaslăvitul spune. ( Noi le vom arăta semnele Noastre [în cele mai îndepărtate] zări [ale pământului] şi în sufletele lor înşişi, astfel încât să le fie limpede că el [Coranul] este Adevărul. Oare nu este de ajuns că Domnul tău este martor la toate?. [Coran, 41:53]