Ang mga Bakas ng Paa ni Abraham (Makam-Ibrahim)

Ang Propeta ay nagsabi:

“Ang Sulok-Yemini (isa sa mga sulok ng Ka′bah) at ang Himpilan ni Abraham (Makam-Ibrahim) ay dalawang mahahalagang bato mula sa Jannah (Paraiso), at kung hindi inalis ng Allah ang kanilang ningning, kayang masinagan ng kanilang liwanag ang lahat ng pagitan ng silangan at kanluran.” (Ibn Hibbaan)

Ang Himpilan ni Abraham (Makam-Ibrahim) ay ang bato kung saan si Abraham ay tumuntong habang itinatayo niya ang Ka′bah. Ang kanyang anak na si Ishmael ay tumulong sa kanya sa pagtatayo ng Ka′bah sa pamamagitan ng pag-aabot ng mga bato.

Ang mga Bakas ng Paa ni Abraham (Makam-Ibrahim)

Ang Himpilan ni Abraham
Kabilang sa mga himala ni Propeta Abraham ay ang batong tinungtungan niya habang itinatayo ang Ka’bah. Ito ay lumambot at bumaon ang mga paa niya dito. Hanggang sa ngayon ay makikita pa ang mga bakas ng paa ni Propeta Abraham sa batong ito.