Jamaraat

Jamaraat

May tatlong Jamaraat sa Mina: Jamratul-Aqabah, Jamratul-Wusta at ang Jamratul-Sughra. Ang layo sa pagitan ng Jamratul-Sughra at Jamratul-Wusta ay 150 metro at ang layo naman sa pagitan ng Jamratul-Aqabah at Jamratul Wusta ay 225 metro.

Ito ang mga lugar kung saan si Satanas ay nagpakita kay Propeta Abraham nang iwan niya ang kanyang asawa at anak sa Makkah, upang siya ay mag-atubili. Kumuha siya ng ilang bato at pinukol si Satanas. Sa panahon ng Hajj (Paglalakbay sa Makkah), ang mga Muslim ay nagpupukol ng malilit na bato sa mga haliging ito bilang pagsunod sa Sunnah ng kanilang ama na si Abraham. Sila’y nagpapahayag na si Satanas ay isang malinaw na kaaway na dapat labanan. Ito ay ginagawa sa pamamagitan ng pagtutol sa mga masasamang pagnanasa at pagsunod sa mga ipinag-uutos ng Allah at umiwas sa mga ipinagbabawal.