Ang Pagdiriwang ng Eed ng mga Muslim

Ang Pagdiriwang ng Eed ng mga Muslim
Ito ay salitang Arabik na ang ibig sabihin ay ‘nawa’y maging mabuti ang taon na ito at ang mga taon pang susunod.’ Ito ay isinulat sa pamamagitan ng istilong calligraphy na tinatawag na tagra na ginamit ng mga Sultan ng Ottoman bilang selyo sa panahon ng Islamikong Khilaffa.

Ang mga Muslim ay may dalawang natatanging padiriwang na ginaganap sa loob ng isang taon, ang unang pagdiriwang ay ang Eed′ul Fitr na ipinagdiriwang pagkatapos ng buwan ng Ramadhan, at ito ang hudyat ng pagtatapos sa panahon ng pag-aayuno. Ang ikalawang pagdiriwang ay tinatawag na Eed′ul Adha. Ang pagdiriwang na ito ay ginagawa ng mga Muslim upang mapalapit sa Allah sa pamamagitan ng pagkatay ng iaalay na hayop bilang pagsunod sa Sunnah (mga ginawa) ng ama ng pananampalataya na si Abraham.

Nakita niya sa kanyang panaginip na iniaalay niya ang kanyang anak na si Ishmael, at ang panaginip ng mga Propeta ay totoo. Nang iaalay na niya ang kanyang anak na si Ishmael, ang Allah ay nagwika:

(Kaya binigyan Namin siya (Abraham) ng magandang balita ng isang matiising anak (na lalaki). At nang siya ay sumapit na sa tamang gulang na maaari ng lumakad na kasama niya, siya ay nagsabi:
“O aking anak! Aking nakita sa panaginip na kita’y iniaalay. Kaya, ano ang sa palagay mo!» Kanyang sinabi:
“O aking ama! Gawin mo ang ipinag-uutos sa iyo, kung marapatin ng Allah, ako ay iyong matatagpuang matiisin.» At nang kapuwa sila tumalima (sa kagustuhan ng Allah) at kanyang ilapag siya na nakapatirapa ang kanyang ulo; Kami ay tumawag sa kanya:
“O Abraham! «Naisakatuparan mo na ang panaginip!” Katotohanan, ganyan Namin binibigyang gantimpala ang mga Muhsin (mapaggawa ng kabutihan).) (37:101-105)