Upang ang reader

Ang Allah ay nagwika:

(Sabihin (O mga Muslim): Naniniwala kami sa Diyos at sa ipinahayag sa amin at sa ipinahayag kina Abraham, Ishmael, Isaac, Jacob, at mga Tribo. At (naniniwala kami) sa natanggap nina Moises at Hesus at sa natanggap ng mga Propeta mula sa kanilang Panginoon. Hindi kami nagbibigay pagtatangi sa sinuman sa kanila, at kami ay sumusuko sa Kanya (bilang mga Muslim).)(Qur’an 2:136)

Magsisimula ako sa Ngalan ng Allah, Ang Mahabagin, Ang Maawain

Ang lahat ng papuri ay sa Allah, ang Panginoon (Panginoon: Ang aktuwal na salitang ginamit sa Qur’an ay Rubb. Walang akmang salita na katumbas nito sa wikang Tagalog. Ang kahulugan ng Rubb ay: Ang Lumikha, ang Tagahubog, ang Tagapanustos, ang Isang Sandigan ng lahat ng mga nilikha sa kanilang pangangailangan, ang Isang Nagbibigay-Buhay at Nagdudulot ng Kamatayan) ng mga daigdig, nawa ’y itampok Niya ang Kanyang Propeta r, at iligtas siya at ang kanyang pamilya sa anumang masama.

Ang aklat na ito ay ipaliliwanag nang maikli ang huling Banal na Relihiyon( Relihiyon: Ang salitang isinalin bilang relihiyon ay Deen. Isang salita sa wikang Arabik na likas na tumutukoy sa isang panuntunan ng buhay, maging pribado man o publiko. Ito ay masaklaw na kataga na nangangahulugan ng mga gawaing pagsamba, politikal na pagganap, at isang detalyeng alituntuning pag-uugali kasama na rito ang kalinisan o tuntuning kabutihang-asal) na nagpawalang-bisa sa lahat ng mga naunang relihiyon. Ayon sa pinakahuling (survey) pagsusukat sa bilang, ang Islam ay relihiyon ng mahigit sa isang bilyong tagasunod sa buong mundo. May malaking bilang ng tao ang tumatanggap ng Islam bilang kanilang pananampalataya sa kabila ng katotohanang walang sapat na tulong pananalapi at moral na suporta ang mga tagapagpalaganap nito. Sadyang bihirang marinig na may taong tumalikod o lumisan sa Islam matapos niya itong tanggapin.

Bago ninyo basahin ang aklat na ito, nararapat na malaman ninyo na ang Banal na Qur′an ay hindi isang aklat ng agham. Sa Islam, ang kaalaman at ang mga paham ay binibigyan ng mataas na pagpapahalaga at binibigyan ng karangalan sa pamayanang Muslim. Ang Banal na Qur′an ay ang saligang batas na bumabalangkas sa detalye ng pamumuhay ng isang Muslim. Dito’y nababanggit ang pampolitikal, panlipunan, pangkalakalan, pang-moral at iba pang aspeto ng buhay.

Ang aking layunin sa aklat na ito ay hindi upang pag-ugnayin ang bawa’t makabagong tuklas sa siyensiya sa mga talata ng Banal na Qur′an.

Binanggit ko ang ilang siyentipikong katibayan sa aklat na ito upang liwanagin na may mga talata sa Banal na Qur′an na nagtataglay ng igsaktong impormasyong pang-agham na kailan lamang natuklasan ng makabagong siyensya.

Inaanyayahan ko ang lahat na basahin ang aklat na ito at pag-isipang mabuti ang mga tanda ng Diyos, at magsumikap sa paghahanap ng kaalaman sa tunay na relihiyon ng Allah.

Ang lahat ng karapatan ay nakalaan sa may-akda maliban sa libreng pamamahagi nito nang walang anumang pagdaragdag, pagbabago o pagkaltas sa anumang bahagi ng librito.

Upang magkaroon ng mataas na kalidad sa paglilimbag ng mga sipi, mangyaring makipag-ugnayan sa may-akda para makakuha ng libreng kopya ng computer files ng aklat na ito. Kung kayo ay mayroon mang mga pagwawasto, puna o katanungan hinggil sa lathalaing ito, huwag mag-atubiling ipaalam sa amin sa: Info@thekeytoislam.com.

Ang Website ng Aklat Mababasa at masisiyahan sa kabuuan ng aklat na ito sa website: www.thekeytoislam.com

Salin sa Wikang Pilipino ni Abdul Malik Marasigan ng CCfNM - Riyadh.

Iniwasto ni Khalid Evaristo ng Islamic Library & Information Office - Philippines

Ang salin sa aklat na ito sa wikang Pilipino ay hango sa pagkakasalin sa Ingles ni : Abdurrahmaan Murad

Ang Aklat sa wikang Ingles ay dumaan sa pagsasaayos at pagwawasto ng mga sumusunod:

  • Professor Kamal Hassan Ali (World Languages Multicultural and Gender Studies Director)
  • Dr. Ahmad Turkistani (Associate Professor at Imam University)
  • Dr. Khider Al-Shibani (Solid State Physics)
  • Dr. Ibrahim bin Saad Abu Nayyan
  • Dr. Um Hassan Al-Shareef (Literature)
  • Dauwd Abu Sulaiman Mavins
  • Khalid Walter Denston
  • Abdul-Salaam Abdul-Lateef
  • Abdulsalaam Schalabi
  • Annie Torres