Pagwawakas

Islamic Calligraphy

Ang Islam, isang Banal na Relihiyon, ay sadyang ganap sa lahat ng aspeto. Ito ang saligang-batas para makamtan ang maligayang buhay sa mundong ito, at matamo ang walang-hanggan at walang-katapusang kagalakan sa Kabilang Buhay. Maaaring makatagpo kayo ng ilang mga Muslim na gumagawa ng lihis at masama sa kanilang sarili o sa iba, subali’t dapat malaman na ang Islam ay walang kinalaman sa ganitong mga kamalian. Ito marahil ay sanhi ng kanilang kakulangan sa kaalaman sa kanilang relihiyon o kahinaan sa kanilang pananampalataya na siyang nagtutulak sa kanila upang gawin ang anumang inyong nakikita. Kaya huwag husgahan ang Islam ayon sa anumang inyong maaaring maranasan sa ilan sa mga tagasunod nito. Nawa’y magsilbing susi ang maikling babasahing ito bilang pasimula ng inyong pananaliksik sa katotohanan, nguni′t kailangang lakipan ng mga sumusunod na katangian:

  1. Dapat maging bukas ang isipan at iwaksi ang anumang pagkiling sa relihiyon.
  2. Dapat magkaroon ng matapat na pagnanais na matamo at malaman ang katotohanan at huwag ituon ang kaisipan sa paghahanap ng mga kapintasan.
  3. Dapat mag-isip nang malaya at huwag maghusga dahil lamang sa narinig na paghuhusga ng iba.

Ang lahat ng pagpupuri ay sa Allah lamang, ang Panginoon ng mga Daigdig.

Nawa’y itampok ng Allah ang pagbanggit sa Kanyang Propeta na si Muhammad at sa kanyang pamilya at iligtas siya sa anumang paninira. Kung nais ninyong magkaroon ng karagdagang impormasyon, huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa amin.

Ang mga Talata mula sa Banal na Qur’an

Ang Allah ay nagwika:

(Ipakikita Namin sa kanila ang Aming mga Tanda sa buong santinakpan, at maging sa kanilang mga sarili, hanggang sa maging malinaw (hayag) ito sa kanila na ito (ang mensahe ng Islam) ang (sadyang) katotohanan. Hindi pa ba sapat na isaalang-alang ninyo ang inyong Panginoon na Siya ay (Tanging) Saksi sa lahat ng bagay? ) (Qur’an 41:53)

Ang Allah ay nagwika:

[Katotohanang ang Allah ay nag-uutos sa inyo na ibalik ang mga ipinagkatiwalang bagay sa nagmamay-ari nito, at kapag kayo ay humatol sa pagitan ng mga tao, kayo ay humatol ng may katarungan. Anong husay ng katuruan na Kanyang ipinagkaloob sa inyo! Katotohanang ang Allah ay Lagi nang Nakakarinig, Ganap na Nakakakita. ] 4:58

Ang Allah ay nagwika:

[O kayong nananampalataya! Iwasan ang labis na sa pagka’t sa paghihinala, katotohanang ang ilan sa paghihinala ay kasalanan. At huwag kayong manubok, at huwag gumawa ng paninirang puri sa isa’t isa. Nais ba ng isa sa inyo na kainin ang laman ng kanyang patay na kapatid? Tunay ngang kamuhian ninyo ito! Kung gayon, matakot sa Allah, katotohanang ang Allah ay lagi nang tumatanggap ng pagsisisi, Pinakamaawain. ] 49:12

Ang Allah ay nagwika:

[At nagtalaga ang iyong Panginoon na huwag kayong sumamba sa iba maliban sa Kanya, at maging mabuti sa inyong mga magulang. Kung ang isa sa kanila o silang dalawa ay sumapit na sa katandaan, huwag kang magsalita sa kanila ng Uff (isang salita ng kalapastanganan), o kaya ay pagsabihan sila, datapuwa’t mangusap sa kanila sa marangal na pamamaraan. ] 17:23 111

Ang Allah ay nagwika:

[Ang mabuting gawa at masamang gawa ay hindi magkatulad. Iwaksi ang masama sa pamamagitan ng paggawa ng kabutihan. Magkagayon, siya, na sa pagitan mo at pagitan niya ay may hidwaan, maaaring siya ay maging isang matalik na kaibigan. ] 41:34

Ang Allah ay nagwika:

[Katotohanan, ang Allah ay nag-uutos ng katarungan at mabuting pakikitungo (sa kapwa), at pagbibigay (ng tulong) sa malapit na mga kamag-anak, at nagbabawal ng Al-Fahsha (lahat ng masasamang gawa, katulad ng pangangalunya atbp.), at Al-Munkar (lahat ng mga bawal sa batas ng Islam) at Al- Baghi (lahat ng uri ng pagmamaliit at pang-aapi), Kanyang pinaaalalahanan kayo, upang kayo ay makaalaala. ] 16:90

Ang Allah ay nagwika:

[At huwag ninyong kuhanin ang mga ari-arian ng mga ulila maliban na lamang na ito ay inyong pagyamanin, hanggang sa marating niya ang tamang gulang. At tuparin ang bawa’t pangako. Katotohanan, ang pangako ay tatanungin. At magbigay ng lubos na sukat kung ito ay iyong susukatin. Timbangin ng tama at matuwid, ito ay makabubuti (kapakipakinabang) sa bandang huli. ] 17:34-35