Ang Ka′bah

Ang Ka′bah

Noong si Ishmael, ang anak ni Abraham at Hagar, ay isilang, ang asawa ni Abraham na si Sarah ay labis na nanibugho,

Agham at Quran

Agham at Quran

Ang Banal na Qur’an ay ipinahayag kay Propeta Muhammad na hindi nakapag-aral. Hindi siya marunong bumasa ni sumulat. Ang karamihan sa kanyang mamamayan at angkan ay hindi rin nakapag-aral.

Sino ang Sugo ng Pananampalatayang Islam?

Sino ang Sugo ng Pananampalatayang Islam?

Siya ay si Abul-Qasim, Muhammad, ang anak ni Abdullah, na anak ni Abdul-Muttalib, na anak ni Hashim. Siya ay kabilang sa tribu ng Arabong Quraish na ang mga ninuno ay mula kay ′Adnaan, isa sa lipi ni Ishmael, ang Propeta ng Allah. Si Ishmael ay anak ni Abraham, na isang Sugo ng Allah.

Ang mga Karapatan sa Islam

Ang mga Karapatan sa Islam

Ipinag-uutos ng Islam sa mga tagasunod nito ang pagbibigay ng tamang karapatan sa tao. Sa mga magulang

Panimula: Ang Susi sa Pag-unawa sa Islam

Islamic Art

Habang ang pamamaraan ng buhay na kilala bilang Islam ay nagpapatuloy sa pagiging pinakamataong relihiyon sa mundo – sa kabila ng kinaugaliang pagbawas sa tunay na bilang ng mga Muslim ng mga taga kanlurang estadistika – ang pagkakaroon ng mga mapapakinabangang impormasyon na tumatalakay sa mga pangangailangan ng kapwa mga Muslim at ng iba pang may-nais ay sadyang kulang kung ihahambing sa mabilis ng paglaki ng naturang komunidad. Sa di inaasahan, ang silakbo ng galit makaraang mangyari ang 9/11 na naging sanhi ng mga di pangkaraniwan at malimit na di makatarungang pagkasuklam ng mga taga-kanluran sa kabuuan ng Islam ang siya namang pumukaw sa interes ng higit na nakararaming mapagtanong at matapat na mapag-isip na mga di Muslim sa kanluran. Lalo pang nag-ibayo ang kanilang pagdududa sa mga ulat ng mass media hinggil sa Islamikong “extremists” at “America haters” dahil hindi ito tumutugma sa sarili nilang karanasan sa mga Muslim na kanilang nakakasalamuha sa kanilang pook, sa kanilang mga silid-aralan, o kaya’y sa kanilang mga pinagtatrabahuhan. Dahil dito, sila ay naghahanap ng katotohanan ng relihiyong ito at nagsisikap sa kanilang mga sarili na makahanap ng mga kasagutan sa mga katanungan na maaaring binabalewala sa mga kilalang media, o kaya’y pina-iikot ang mga ito tungo sa hangaring magkaroon ng maling impormasyon. Ang bunga ng ganitong pagpapahayag ay walang-saysay na impormasyon na siya namang gumigising sa mambabasa upang maghangad ng isang makabuluhan at matapat na kasagutan.

Si Abdulrahman al-Sheha, sa kanyang pagbunsod ng isang maikling paglalahad “The Key to Understanding Islam” (Ang Susi sa Pag-unawa sa Islam) ay hindi lamang nagbigay-pansin sa pangangailangang ito, sa halip ay nagpakita rin ng isang kakaibang pagsasaayos na madaling maunawaan ng mambabasa habang ito ay maraming saklaw at matalisik.

Ang Islamikong pagpapanumbalik kasama ng paglaya ng mga Muslim sa mga dayuhang manlulupig noong kalagitnaan ng ika-20 siglo ay hindi nagdanas ng kakulangan ng mga iskolar o kaalaman tungo sa pagpapatatag ng bagong natagpuang kalayaan sa dahilang tangan nila

ang banal na Habag ng Aklat ng Allah at mga tradisyon ng Kanyang Mahal na Propeta. Sa katunayan, ang katalinuhan ng mga naunang pantas na Muslim ay nakatulong sa pagbabagong-tatag sa balangkas na nagsilbing kanlungan ngayon sa pagpapanauli ng mga kilusang Islamiko. Subali’t marami, kung hindi man lahat, sa mga paglalahad ng mapapanaligang salaysay hinggil sa Islam ay naisulat sa isang lengguwahe at istilo na kadalasang kawili-wili lamang sa mga Muslim na o yaong sanay na sa mga masisinsin at pandalubhasang paksa. Ang “Susi” ni al-Sheha, sa isang simpleng pagkakasulat na aklat, ay nagbibigay ng malawak na impormasyon na kaagad nagpapakita sa mga di Muslim na naghahanap ng isang malinaw at pinaigsing pag-unawa kung ano ang “OO” at kung ano ang “HINDI” sa Islam, habang nagbibigay ng napakahalaga at napakaayos na talaan ng mga tradisyunal na batayan na tumatalakay sa pananampalataya, pagsamba, at mga usaping panlipunan para sa matuwid na Muslim. Maliwanag na ang paraang ito sa pamamahagi ng mga kinakailangang impormasyon tungkol sa mensahe ng Islam na nagpapatibay sa buhay ay nagpapakita ng isang bago at ganap na kaakit-akit na pagkakataon sa paglalahad hinggil sa Islam habang pinananatili ang di-nagbabagong kadalisayan na mga simulain ng Pananampalataya.

Ang Susi sa Pag-unawa sa Islam ay pinagsama ang katalasan, maalam na pananaw ng iskolar na kalakip ang damdamin ng isang mananaliksik na may kamalayang panlipunan.

Ang bunga ng paglalahad ng may akda ay isang nagbibigay-kabatiran, mga kahanga-hangang salaysay na tumatalakay, halimbawa, sa mga kinakailangan ng pagsamba ng Muslim, at sa mga Islamikong pagpapaliwanag ng mga astropisika, al-Haitham, at Edwin Hubble, na may magkatulad na linaw at katiyakan. Higit sa lahat, pinag-ugnay ang lahat ng mga ito nang may angkop na mga sanggunian mula sa Qur’an, mga tradisyon ng Propeta, o kapuwa. Ang lawak at lalim ng paksang tinalakay ay tunay na kahanga-hanga, at tumatayo bilang isang patunay sa napakalaking talino at talas ng may akda.

Ang Susi sa Pag-unawa sa Islam ni al-Sheha, sa nilalaman at istilo nito, sa kahanga-hangang mahalagang ambag nito sa pandaigdigang pag-uusap hinggil sa relihiyon sa pangkasalukuyang buhay ang naglagay

dito sa mga antas ng mga pinakamahahalagang gawa ng ganitong uri sa larangan ng pagsulat. Binigyan nito ng bagong anyo ang mga balangkas ng talakayan habang itinatatag ang pinagbuting mga pamamaraan upang liwanagin ang mga Islamikong batayan o pundasyon ng siyensiya at kulturang Europeo. Ito ay isang tunay na orihinal na gawa na inaasahang magbibigay ng impluwensiya sa susunod na henerasyon ng mga iskolar na Muslim na nagnanais magtanim sa linang ng pagpapahayag ng Islam bilang kanilang paggawa sa buhay. Dalangin namin ang malawakang pagtanggap ng masaganang handog na ito; at dalangin namin sa Allah, ang Makapangyarihan sa lahat, ang Nag-iisa, ang Kataas-taasan, na puspusin ang mga Muslim at bigyang-pakinabang ang mga di Muslim ng patnubay at pinakamahusay na kaalaman dito sa mundo, at ang pinakamahusay sa Buhay na Darating.

Puno ng Pananaliksik at Pagpapaunlad para sa

Kapisanan sa Dawah ng mga taga-Canada

Propessor Kamal Hassan Ali, M. Ed., Ed. D.

Westfield State College, Westfield, MA, USA