Waarom dient een persoon moslim te worden ?

Moslims Islam Moskee Gebed

Omdat de Islam het laatste geloof is dat is neergezonden.

Omdat de Islam gelooft in de voorgaande boodschappen en de Islam is een uitbreiding van de voorgaande geloven, het Joodse volk bijvoorbeeld erkenen de profeet Jezus niet als profeet en de Christenen erkennen de profeet Mohammed niet als profeet, de moslims erkennen Mozez en Jezus allebei als profeten.

Omdat de Islam ervoor zorgt dat men altijd en overal in contact is met zijn Heer.

Omdat de Islam het geloof is dat niet is veranderd door mensen, in tegenstelling tot de voorgaande geloven.

Michael Hart zegt in zijn boek:

Er is in de geschiedenis van de boodschappen geen boek compleet gebleven met al zijn letters en zonder veranderingen behalve de Koran die is overgebracht door Mohammed

Omdat de islam het complete geloof dat zowel aanbiddingen behandelt als de wereldse zaken in het leven van de moslim. Abd Rahman ibn zaid heeft gezegd: Er werd tegen Salman gezegd:

Jullie profeet heeft jullie alles onderwezen, zelfs de behoefte doen» waarop Salman zei: Jazeker, Hij heeft ons verboden om richting de Qibla te ontlasten, en om ons te reinigen met de rechterhand, of met minder dan drie stenen te reinigen, en (hij heeft ons verboden) om met een harde uitwerpsel of bot (te reinigen) (Overgeleverd door: Moslim)

Arthur Hamilton heeft gezegd:

Als de mensen de waarheid zochten dan zouden ze weten dat het Islamitisch geloof de enige oplossing is voor alle menselijke problemen. (Overgeleverd door: Moslim).

Omdat de Islam het geloof is dat alle geestelijke en lichamelijke behoeften tegemoet komt en daarin een bijzondere balans houdt zodat de een de andere niet overwint.

Prins Charles heeft gezegd:

De Islam kan ons vandaag de dag de wereld leren begrijpen en hoe we hierin zouden moeten leven, een zaak die het Christendom armer is of zelfs verloren heeft. Daar de Islam geen scheiding accepteert tussen mens, milieu, geloof, kennis, hersenen, en materie

Omdat de Islam het geloof is dat niet in tegenstrijd is met de natuurlijke aanleg en het gezond verstand. De Russische schrijver Leo Tolstoj heeft gezegd: «De wetten van de Koran zullen over de aarde heersen, omdat ze overeenkomen met het gezond verstand en wijsheid

Omdat de Islam het geloof is dat zich richt naar alle mensen, zonder onderscheid te maken tussen statussen, tijd of omgeving. In tegenstelling tot de voorgaande religies die specifiek gericht waren naar een bepaald volk in een bepaalde tijd. Zo is het bijvoorbeeld bij het Jodendom over het algemeen zo dat je slechts jood kunt zijn wanneer je als jood geboren bent, en in het Christendom heeft Jezus (Vrede zij met hem) gezegd: «Ik ben slechts gestuurd naar de verdwaalde schapen van de kinderen van Israël.

Dit exemplaar van de koran is geschreven met vloeibaar goud op papyrus, een bewijs dat de Moslims zorg dragen voor het behoud van de Koran.
Dit exemplaar van de koran is geschreven met vloeibaar goud op papyrus, een bewijs dat de Moslims zorg dragen voor het behoud van de Koran.

En wat duidt op het feit dat de profeet Mohammed gestuurd is naar de gehele mensheid, ongeacht hun afkomst, taal en tijd tot de Dag des Oordeels, zijn de verzen die aan het begin van zijn profeetschap zijn neergezonden:

O jij ommantelde. Sta op en waarschuw. En prijs de grootheid van jouw Heer (De Koran: 74- 1).

Dit vers was de overgangsfase tussen het oproepen naar de Islam in het geheim en in het openbaar. Daarop begon hij zijn volk in het openbaar op te roepen om gehoor te geven aan de boodschap, en maakte hij duidelijk dat het aanbidden van afgoden ongeldig is. Hij riep zijn volk op om alleen Allah te aanbidden zonder Hem deelgenoten toe te kennen, waarop hij veel ellende van hun moest verdragen.

Daarna heeft hij de Koningen en heersers aangeroepen gehoor te geven aan de Islam. Onder deze Koninkrijken zijn o.a. het Romeinse, het Perzische en het Abessinische.

Als de Islam niet voor de gehele mensheid was gezonden, zou de Profeet (vrede zij met hem) zijn boodschap ook niet verspreid hebben; wetend dat de verspreiding ervan veel vijandigheid en strijd met zich mee zou brengen tegen een veel groter aantal dan het aantal van de moslims toentertijd. Eveneens was de interne situatie met zijn volk niet stabiel genoeg om deze stap te nemen, als hij niet van de overwinning overtuigt was.

Maar het is zo dat het een verplichting is voor de Profeet de boodschap van zijn Heer onder de gehele mensheid te verspreiden.

Ik hoor hem met alle zekerheid zeggen:

Deze zaak (de Islam) zal zeker bereiken wat de dag en de nacht bereikt heeft, en Allah zal geen huis in stad of dorp laten zonder dat Hij dit geloof het huis doet binnentreden (Overgeleverd door: Ahmed).
Brief aan de Negus, koning van Abessinië
Vertaling: In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle Van Mohammed, de dienaar van Allah en Zijn Profeet, aan Negus, Koning van Abessinië Vrede zij met diegene die de leiding volgt. Ik roep u tot de islam. Accepteer de Islam en je zult veilig zijn. Ik prijs (en vraag je vriendelijk om) Allah (te prijzen), er is geen god (die het recht heeft aanbeden te worden) dan Hij, en ik getuig dat Jezus de zoon van Maria een door Hem geschapen geest is, en (door) Zijn woord is geschapen (“Wees”, En hij was), Hij schonk dit woord aan de Maagd, de kuise en goede Maria, en zij werd zwanger van Jezus. Allah heeft hem geschapen zoals Hij Adam schiep; met Zijn Hand. Ik roep U op om alleen Allah te aanbidden, en Hem geen deelgenoot toe te kennen. En (ik roep U op) om Hem te gehoorzamen en om mij te volgen en te geloven in hetgeen aan mij is geopenbaard, daar ik de Boodschapper van Allah ben. Ik nodig U en uw mannen uit naar Allah, de Verhevene. Ik getuig dat ik mijn boodschap heb meegedeeld. Ik nodig u uit om gehoor te geven aan mijn advies en deze te accepteren. Vrede zij met diegene die de leiding volgt.
Brief aan de keizer van Rome Heraclius
Vertaling: In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle Van Mohammed, de dienaar van Allah en Zijn Profeet, aan Heraclius, Keizer (van Byzantium 610-641) Vrede zij met diegene die de leiding volgt. Ik roep u tot de islam. Accepteer de Islam en je zult veilig zijn. Wanneer u de Islam accepteert zal Allah u met een dubbele beloning honoreren. Maar wanneer u weigert zult u verantwoordelijkheid dragen van de zonden van uw gehele volk. “O Lieden van het Boek! Komt tot een gelijkluidend woord tussen ons en jullie: dat we niemand dan Allah aanbidden en dat wij niets naast Hem tot deelgenoot maken en dat wij elkaar niet als heren naast Allah plaatsen.” Als zij zich dan afwenden, zegt dan: “Getuigt dat wij ons (aan Allah) overgegeven hebben.” Getekend door, De Profeet van Allah, Mohammed
Brief aan de Heerser van de christenen in Egypte Moqoqas
Vertaling: In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle Van Mohammed, de dienaar van Allah en Zijn Profeet, aan de Heerser van de Christenen in Egypte Moqoqas. Vrede zij met diegene die de leiding volgt. Ik roep u tot de islam. Accepteer de Islam en je zult veilig zijn. Wanneer u de Islam accepteert zal Allah u een dubbele beloning honoreren. Maar wanneer u weigert zult u de zonde van uw gehele volk dragen. “O Lieden van het Boek! Komt tot een gelijkluidend woord tussen ons en jullie: dat we niemand dan Allah aanbidden en dat wij niets naast Hem tot deelgenoot maken en dat wij elkaar niet als heren naast Allah plaatsen.” Als zij zich dan afwenden, zegt dan: “Getuigt dat wij ons (aan Allah) overgegeven hebben.” (3:64) Getekend door, De Profeet van Allah, Mohammed